Διαδικασία : 2016/2568(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0322/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0322/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2016 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0090

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 494kWORD 84k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.752v01-00
 
B8-0322/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Ερυθραία (2016/2568(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ερυθραία (2016/2568(RSP))  
B8-0322/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ερυθραία, και ειδικότερα τα ψηφίσματα της 7ης Φεβρουαρίου 2002(1), της 18ης Νοεμβρίου 2004(2) και της 15ης Σεπτεμβρίου 2011(3) σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 2244, της 23ης Οκτωβρίου 2015, το οποίο παρέτεινε το εμπάργκο όπλων για την Ερυθραία έως τις 15 Νοεμβρίου 2016, και την έκθεση της 19ης Οκτωβρίου 2015 της ομάδας παρακολούθησης για τη Σομαλία και την Ερυθραία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που υπέβαλε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 19 Ιουνίου 2015 η Ειδική Εισηγήτρια, Sheila B. Keetharuth, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ (Συμφωνία του Κοτονού), όπως αναθεωρήθηκε το 2005 και το 2010, την οποία έχει υπογράψει και η Ερυθραία,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της 23ης Νοεμβρίου 2011 και της 25ης Ιουνίου 2013 των συμπροέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο στις 27 Μαΐου 2015 σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στην Ερυθραία, υπό το πρίσμα των τεκμηριωμένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ερυθραίας, που εγκρίθηκε το 1997, το οποίο κατοχυρώνει τις ατομικές ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της θρησκευτικής ελευθερίας,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών του 1981,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει υποστηρίξει την Ερυθραία από την εποχή της ανεξαρτησίας της από την Αιθιοπία, το 1993· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχική υπόσχεση για δημοκρατία και κράτος δικαίου μετά την ανεξαρτησία της χώρας δεν έχει τηρηθεί από την κυβέρνηση της Ερυθραίας υπό το πρόσχημα της εθνικής άμυνας και της στρατιωτικής θητείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι προεδρικές εκλογές που είχαν προγραμματιστεί για το 1997 δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνταγμα που κυρώθηκε την ίδια χρονιά δεν εφαρμόστηκε ποτέ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία της Ερυθραίας από την Αιθιοπία το 1993 δημιούργησε προσδοκίες στη διεθνή κοινότητα και στο λαό της Ερυθραίας ότι αυτό θα βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας χώρας που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα είναι απαλλαγμένη από την καταστολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δεν έχει συμβεί, αλλά αντίθετα παρατηρήθηκε αύξηση της καταστολής και ακόμη περισσότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ ανέφερε ότι στην Ερυθραία έχει καταγραφεί μια από τις χειρότερες καταστάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλον τον κόσμο, με τις συνήθεις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να λαμβάνουν χώρα καθημερινά και να μην έχει σημειωθεί καμία βελτίωση κατά τα τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί νέοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα για να γλυτώσουν από την καταπιεστική κυβέρνηση και την υποχρεωτική στρατολόγηση, η οποία περιλαμβάνει την καταναγκαστική εργασία και καταφανείς παραβιάσεις των δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία θρησκευτικής λατρείας, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και η ελευθερία έκφρασης δεν είναι εγγυημένες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, κρατούνται υπό δυσμενείς συνθήκες που σε ορισμένες περιπτώσεις ισοδυναμούν με βασανιστήρια·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση που εκδόθηκε στις Βρυξέλλες στις 18 Σεπτεμβρίου 2014 από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης εξέφραζε την ανησυχία όσον αφορά την κράτηση μιας ομάδας 11 βουλευτών του Κοινοβουλίου και εξεχόντων μελών του Λαϊκού Μετώπου για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, από τις 18 Σεπτεμβρίου 2001, χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατηγορία, χωρίς δικαστική απόφαση ή χωρίς να έχουν τη δυνατότητα συνδρομής δικηγόρου, και την κράτηση από τις 23 Σεπτεμβρίου 2001 10 ανεξάρτητων δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένου του Dawit Isaak, Σουηδού πολίτη και του μόνου ευρωπαίου κρατούμενου για λόγους συνείδησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πατριάρχης Abune Αντώνιος παραμένει χωρίς επικοινωνία με τον έξω κόσμο και σε κατ’ οίκον περιορισμό από τον Ιανουάριο του 2006·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία κατατάσσεται 182η μεταξύ 187 χωρών στον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης για το 2014, σύμφωνα με την έκθεση για την ανθρώπινη ανάπτυξη του 2014·του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της φτώχειας της Παγκόσμιας Τράπεζας, που χρονολογείται από το 2003, το 65% του πληθυσμού ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Νοέμβριο του 2015 τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησαν για σοβαρή ξηρασία στο Κέρας της Αφρικής λόγω της σημερινής εξέλιξης του φαινομένου El Nino· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ ανέφερε τον Δεκέμβριο του 2015 ότι αυτή η ξηρασία είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή, και έχει μειώσει τις εσοδείες κατά 50% έως 90%· λαμβάνοντας υπόψη, ως εκ τούτου, ότι η Ερυθραία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που θα αντιμετωπίσουν τη σημαντική πρόκληση να μεριμνήσουν για την επισιτιστική ασφάλεια του πληθυσμού τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι σημαντικός εταίρος της Ερυθραίας σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια και την υποστήριξη,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα της ξηρασίας, ο Πρόεδρος της Ερυθραίας έχει απορρίψει ως ανεδαφικούς τους φόβους για μια επισιτιστική κρίση, δηλώνοντας ότι «η χώρα δεν θα αντιμετωπίσει καμιά κρίση παρά τη μειωμένη γεωργική παραγωγή»·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία υποστηρίζει τη διαδικασία του Χαρτούμ (μια πρωτοβουλία της ΕΕ και της Αφρικανικής Ένωσης που ξεκίνησε στις 28 Νοεμβρίου 2014 με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων), η οποία αφορά την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ικανοτήτων του δικαστικού σώματος και της ευαισθητοποίησης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Φεβρουαρίου 2016, το πρόγραμμα του τομέα της ασφάλειας (SSP) της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (IGAD) ξεκίνησε επίσημα, στην Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία), έκθεση μελέτης με τίτλο «Παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων στη διαδρομή Κέρας της Αφρικής - Κεντρική Μεσόγειος»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία αποτελεί μία από τις πρώτες χώρες εκροής προσφύγων παγκοσμίως, με τον τρίτο μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που διακινδυνεύουν τη ζωή τους με το επισφαλές ταξίδι προς την Ευρώπη (μετά τους Σύριους και τους Αφγανούς), και ζουν ένα Γολγοθά στα χέρια των ανελέητων διακινητών ανθρώπων κατά το επικίνδυνο πέρασμα της Μεσογείου· λαμβάνοντας υπόψη, ως εκ τούτου, ότι η κατάσταση στην Ερυθραία επηρεάζει άμεσα την Ευρώπη, εφόσον εάν γίνονται σεβαστά και εφαρμόζονται στη χώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι πολίτες μπορούν να ζουν εκεί χωρίς φόβο, οι Ερυθραίοι θα είναι σε θέση να επιστρέψουν στην πατρίδα τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα θύματα εμπορίας που είναι ασυνόδευτα παιδιά, καθόσον χρήζουν ειδικής συνδρομής και στήριξης λόγω της ιδιαίτερα ευάλωτης κατάστασης στην οποία βρίσκονται·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ζωτικό συμφέρον να σταθεροποιηθεί η Ερυθραία, καθώς η σημερινή κατάσταση υποχρεώνει ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού να εγκαταλείψει την χώρα, και χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους λόγω εγκληματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων·

1.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία τη συνεχιζόμενη αξιοθρήνητη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία·

2.  συμφωνεί με τη διάθεση 200 εκατομμυρίων ευρώ κατά τα επόμενα έξι έτη για το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, προκειμένου να προωθηθεί η μείωση της φτώχειας και η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, να αντιμετωπιστούν οι βασικές οικονομικές και πολιτικές αιτίες της μετανάστευσης, και να χρηματοδοτηθούν έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της οικονομικής διακυβέρνησης· υπενθυμίζει ότι το ποσό αυτό είναι συμπληρωματικό σε άλλους τομείς συνεργασίας, όπως το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR)·

3.  παροτρύνει την Ερυθραία να δώσει αποδείξεις για διαφάνεια και χρηστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πολιτική κατάσταση στη χώρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συνέχιση της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στην επίτευξη ουσιαστικής προόδου στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού, ιδιαιτέρως δε όσον αφορά την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία του συνέρχεσθαι· τονίζει ότι η έλλειψη οικονομικής ανάπτυξης σε ευρεία βάση ενθαρρύνει τη μετανάστευση· υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες, μεταξύ άλλων και κατά τον αγώνα για την ανεξαρτησία, και ζητεί την ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα των φύλων·

4.  υπενθυμίζει ότι ένας ασυνόδευτος ανήλικος είναι πρωτίστως ένα παιδί που πιθανόν να κινδυνεύει και ότι κύρια μέριμνα των κρατών μελών και της ΕΕ, όταν πρόκειται για ασυνόδευτους ανηλίκους, πρέπει να είναι η προστασία των παιδιών και όχι οι μεταναστευτικές πολιτικές, ούτως ώστε να τηρείται η βασική αρχή της προστασίας του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού· υπενθυμίζει ότι, χωρίς εξαίρεση, κάθε άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών πρέπει να θεωρείται παιδί και, επομένως, ανήλικος· επισημαίνει ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, ιδίως τα κορίτσια, διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο σε σχέση με τους άλλους ανηλίκους να αντιμετωπίσουν προβλήματα και δυσκολίες·

5.  καλεί τη διεθνή κοινότητα και τους αναπτυξιακούς εταίρους της Ερυθραίας να παρέμβουν στην κατάσταση και να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση της Ερυθραίας ώστε να επιτρέψει την χορήγηση εξωτερικής βοήθειας για τη στήριξη ευάλωτων κοινοτήτων πριν επιδεινωθεί η κρίση, ιδίως μετά την ξηρασία·

6.  παραμένει πολύ προβληματισμένο σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές της Ερυθραίας να ελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων βουλευτές, δημοσιογράφους (συμπεριλαμβανομένου του Σουηδού πολίτη Dawit Isaak, για τον οποίο δεν υπάρχουν νέα από το 2005), κληρικούς, καθώς και όλους τους πολιτικούς κρατούμενους·

7.  απαιτεί σαφείς εγγυήσεις εκ μέρους της κυβέρνησης της Ερυθραίας ότι θα εφαρμόσει δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και θα διασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής των συστάσεων που διατυπώθηκαν κατά την 18η σύνοδο της ομάδας εργασίας για την Παγκόσμια Περιοδική Επισκόπηση (UPR), που αποδέχθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2014·

8.  καλεί το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι η κυβέρνηση της Ερυθραίας δεν θα επωφεληθεί από την χορηγούμενη χρηματοδότηση αλλά ότι αυτή θα προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών των λαού της Ερυθραίας για ανάπτυξη, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, χρηστή διακυβέρνηση και ασφάλεια·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, το Συμβούλιο της Αφρικανικής Ένωσης, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.

(1)

ΕΕ C 284 E της 21.11.2002, σ. 359.

(2)

ΕΕ C 201 E της 18.8.2005, σ. 123.

(3)

ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 146.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου