Menettely : 2016/2568(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0322/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0322/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/03/2016 - 7.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0090

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 261kWORD 70k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.752v01-00
 
B8-0322/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Eritrean tilanteesta (2016/2568(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Eritrean tilanteesta (2016/2568(RSP))  
B8-0322/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Eritreasta, etenkin 7. helmikuuta 2002(1), 18. marraskuuta 2004(2) ja 15. syyskuuta 2011(3) antamansa päätöslauselmat sekä maan ihmisoikeustilanteesta antamansa päätöslauselman,

–  ottaa huomioon 23. lokakuuta 2015 annetun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2244, jolla jatkettiin Eritreaa koskevaa aseiden vientikieltoa 15. marraskuuta 2016 asti, sekä 19. lokakuuta 2015 laaditun Somaliaa ja Eritreaa käsittelevän seurantaryhmän raportin,

–  ottaa huomioon Eritrean ihmisoikeustilannetta käsittelevän erityisraportoijan Sheila B. Keetharuthin 19. kesäkuuta 2015 YK:n ihmisoikeusneuvostolle laatiman raportin,

–  ottaa huomioon AKT–EU-kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus) sellaisena kuin se on tarkistettuna vuosina 2005 ja 2010, ja sen, että Eritrea on sopimuksen allekirjoittajavaltio,

–  ottaa huomioon 23. marraskuuta 2011 ja 25. kesäkuuta 2013 annetut AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajien julkilausumat Eritrean ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon havaittujen ihmisoikeusrikkomusten vuoksi parlamentissa 27. toukokuuta 2015 käydyn keskustelun EU:n kehitysavusta Eritrealle,

–  ottaa huomioon vuonna 1997 hyväksytyn Eritrean perustuslain, jossa taataan kansalaisvapaudet, uskonnonvapaus mukaan luettuna,

–  ottaa huomioon vuonna 1981 laaditun Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että EU on tukenut Eritreaa siitä lähtien, kun se itsenäistyi Etiopiasta vuonna 1993; toteaa, että Eritrean hallitus ei ole täyttänyt maan itsenäistymisen jälkeen antamaansa alkuperäistä lupausta demokratiasta ja oikeusvaltiosta käyttäen tekosyynä kansallista puolustusta tai asepalvelusta; toteaa, että vuodeksi 1997 suunniteltuja presidentinvaaleja ei koskaan pidetty ja että samana vuonna ratifioitua perustuslakia ei ole koskaan pantu täytäntöön;

B.  toteaa, että Eritrean itsenäistyminen Etiopiasta vuonna 1993 synnytti kansainvälisen yhteisön ja Eritrean kansan keskuudessa toiveita, että tämä auttaisi eritrealaisia rakentamaan maan, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja on vapaa sorrosta; toteaa, että näin ei ole tapahtunut vaan sen sijaan sorto on entistä pahempaa ja ihmisoikeusloukkaukset ovat lisääntyneet;

C.  ottaa huomioon, että YK:n erityisraportoijan raportissa todetaan, että Eritrean ihmisoikeustilanne on heikoimpia maailmassa ja ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu rutiininomaisesti päivittäin eikä parannusta ole havaittu viime vuosina; toteaa, että useat nuoret ovat lähteneet maasta paetakseen sortohallitusta ja pakollista asepalvelusta, joka merkitsee pakkotyötä ja räikeitä oikeuksien loukkauksia; toteaa, että uskonnon harjoittamisen vapautta, tiedotusvälineiden vapautta ja sananvapautta ei taata;

D.  toteaa, että vangittuja, myös lapsia, pidetään kurjissa oloissa, jotka joissakin tapauksissa vastaavat kidutusta;

E.  toteaa, että Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan Brysselissä 18. syyskuuta 2014 antamassa lausunnossa esitettiin huoli siitä, että parlamentin jäsenistä ja Eritrean kansanrintama demokratian ja oikeuden puolesta -puolueen merkittävistä jäsenistä koostuva 11 henkilön ryhmä on ollut pidätettynä 18. syyskuuta 2001 lähtien ilman syytettä, tuomiota tai mahdollisuutta asianajajan tapaamiseen ja että 23. syyskuuta 2001 lähtien 10 riippumatonta toimittajaa, joiden joukossa on Ruotsin kansalainen ja ainoa eurooppalainen mielipidevanki Dawit Isaak on ollut vangittuna; toteaa, että patriarkka Abune Antonios on ollut eristettynä ja kotiarestissa tammikuusta 2006 lähtien;

F.  toteaa, että YK:n kehitysohjelman vuoden 2014 inhimillisen kehityksen raportin mukaan Eritrea oli 187 maan joukosta 182. sijalla vuoden 2014 inhimillisen kehityksen indeksissä; toteaa, että vuodelta 2003 peräisin olevan Maailmanpankin viimeisimmän köyhyysarvion mukaan 65 prosenttia kansasta elää köyhyysrajan alapuolella;

G.  toteaa, että marraskuussa 2015 YK varoitti tämänhetkisen El Niño -ilmiön seurauksena syntyvästä vakavasta kuivuudesta Afrikan sarvessa; ottaa huomioon, että YK totesi joulukuussa 2015, että tämä kaikkien aikojen pahin kuivuus alueella vähentää satoja 50–90 prosenttia; toteaa, että tämän seurauksena Eritrea kuuluu maihin, joihin kohdistuu huomattava väestön elintarviketurvan varmistamista koskeva haaste;

H.  ottaa huomioon, että EU antaa Eritrealle merkittävää kehitysapua ja muuta apua;

I.  toteaa, että täysin kuivuuden aiheuttaman todellisen tilanteen vastaisesti Eritrean presidentti on torjunut elintarvikekriisiin liittyvät pelot sanoen, että maata ei kohtaa minkäänlainen kriisi maataloustuotannon vähenemisestä huolimatta;

J.  toteaa, että Eritrea kannattaa Khartumin prosessia (EU:n ja Afrikan unionin 28. marraskuuta 2014 käynnistämä aloite, jonka tarkoituksena on käsitellä muuttoliikettä ja ihmiskauppaa koskevaa kysymystä), johon sisältyy konkreettisten hankkeiden täytäntöönpano, oikeuslaitoksen valmiuksien tehostaminen ja tietämyksen lisääminen mukaan luettuina;

K.  ottaa huomioon, että 22. helmikuuta 2016 Afrikan sarven alueen maiden yhteistyöjärjestön (IGAD) turvallisuusalan ohjelma julkisti virallisesti Addis Abebassa ihmiskauppaa käsittelevän tutkimuksen ”Human Smuggling and Trafficking on the Horn of Africa-Central Mediterranean Route”;

L.  toteaa, että Eritrea on yksi maailman eniten pakolaisia tuottavista maista ja että se vastaa kolmanneksi suurimmasta määrästä vaaralliselle matkalle Eurooppaan lähtevistä ihmisistä (syyrialaisten ja afganistanilaisten jälkeen), jotka ovat säälimättömien ihmissalakuljettajien armoilla ylittäessään vaarallisesti Välimerta; toteaa sen vuoksi, että Eritrean tilanne vaikuttaa välittömästi Eurooppaan, sillä jos maassa kunnioitettaisiin ja noudatettaisiin ihmisoikeuksia ja ihmiset voisivat elää pelkäämättä, eritrealaiset voisivat palata kotimaahansa;

M.  toteaa, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä ilman huoltajaa oleviin ihmiskaupan lapsiuhreihin, koska he tarvitsevat erityistä apua ja tukea erityisen haavoittuvan asemansa vuoksi;

N.  toteaa, että Eritrean vakauttaminen on EU:n omien etujen mukaista, koska nykyisen tilanteen vuoksi väestön merkittävän osan on pakko paeta ja tuhannet ihmiset menettävät henkensä rikollisten toimien vuoksi, maahanmuuttajien salakuljetus ja ihmiskauppa mukaan luettuina;

1.  panee hyvin huolestuneena merkille surkean ihmisoikeustilanteen jatkumisen Eritreassa;

2.  hyväksyy, että seuraavien kuuden vuoden aikana myönnetään yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston mukaiselle maaohjelmalle 200 miljoonaa euroa, jotta voidaan vähentää köyhyyttä ja edistää sosioekonomista kehitystä, torjua muuttoliikkeen perimmäisiä taloudellisia ja poliittisia syitä ja rahoittaa uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja talouden ohjaukseen liittyviä hankkeita; muistuttaa, että tällä määrällä täydennetään demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen kaltaisia muita yhteistyöaloja;

3.  kehottaa Eritreaa noudattamaan avoimuutta ja hyvää hallintotapaa julkisessa taloudessa; kehottaa EU:n edustustoa seuraamaan tiiviisti maan poliittista tilannetta, jotta voidaan varmistaa, että EU:n kehitysyhteistyön jatkuminen riippuu siitä, että merkittävää edistystä saavutetaan ihmisoikeuksien ja demokratisoitumisen ja erityisesti sananvapauden, lehdistönvapauden ja kokoontumisvapauden aloilla; korostaa, että laajapohjaisen talouskehityksen puuttuminen edistää maastamuuttoa; korostaa naisten merkittävää roolia myös itsenäistymiskamppailun aikana ja kehottaa parantamaan naisten vaikutusmahdollisuuksia ja sukupuolten tasa-arvoa;

4.  muistuttaa, että ilman huoltajaa oleva alaikäinen on ennen kaikkea potentiaalisesti vaarassa oleva lapsi ja että pikemmin lastensuojelun kuin maahanmuuttopolitiikan on oltava jäsenvaltioiden ja EU:n keskeisenä periaatteena ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskevissa asioissa, jotta lapsen etua koskevaa perusperiaatetta voidaan noudattaa; muistuttaa, että kaikkia alle 18-vuotiaita on poikkeuksetta kohdeltava lapsina ja siten alaikäisinä; huomauttaa, että ilman huoltajaa olevat alaikäiset ja erityisesti tytöt ovat kaksi kertaa alttiimpia ongelmille ja vaikeuksille kuin muut alaikäiset;

5.  vetoaa kansainväliseen yhteisöön ja Eritrean kehitysyhteistyökumppaneihin, jotta ne puuttuvat tilanteeseen ja painostavat Eritrean hallitusta sallimaan ulkomaisen avun heikossa asemassa oleville yhteisöille ennen kuin kriisi pahenee erityisesti kuivuuden jälkiseurauksena;

6.  on edelleen hyvin huolissaan maan ihmisoikeustilanteesta; kehottaa jälleen Eritrean viranomaisia vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta parlamentin jäsenet, toimittajat (mukaan luettuna Ruotsin kansalainen Dawit Isaak, josta ei ole kuultu vuoden 2005 jälkeen), uskonnolliset johtajat ja kaikki poliittiset vangit;

7.  vaatii Eritrean hallitukselta selvät takeet siitä, että se panee täytäntöön demokraattiset uudistukset ja varmistaa ihmisoikeuksien noudattamisen myös panemalla täytäntöön yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun työryhmän 18. istunnossa esitetyt suositukset, jotka se hyväksyi 7. helmikuuta 2014;

8.  kehottaa neuvostoa varmistamaan, että myönnetty rahoitus ei hyödytä Eritrean hallitusta vaan että se kohdistetaan ehdottomasti Eritrean kansan kehitystä, demokratiaa, ihmisoikeuksia, hyvää hallintoa ja turvallisuutta koskevien tarpeiden täyttämiseen;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle, Afrikan unionin neuvostolle, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle.

(1)

EYVL C 284 E, 21.11.2002, s. 359.

(2)

EYVL C 201 E, 18.8.2005, s. 123.

(3)

EUVL C 51 E, 22.2.2013, s. 146.

Oikeudellinen huomautus