Procedūra : 2016/2568(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0322/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0322/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 10/03/2016 - 7.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0090

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 483kWORD 78k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.752v01-00
 
B8-0322/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Eritrejā (2016/2568(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Eritrejā (2016/2568(RSP))  
B8-0322/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Eritreju un jo īpaši 2002. gada 7. februāra(1), 2004. gada 18. novembra(2) un 2011. gada 15. septembra(3) rezolūciju par cilvēktiesību stāvokli šajā valstī,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes 2015. gada 23. oktobra Rezolūciju Nr. 2224 (2015), ar ko attiecībā uz Eritreju līdz 2016. gada 15. novembrim pagarināja ieroču embargo, un Somālijas un Eritrejas uzraudzības grupas 2015. gada 19. oktobra ziņojumu,

–  ņemot vērā ziņojumu, ko ANO Cilvēktiesību padomei 2015. gada 19. jūnijā iesniedza īpašā referente par cilvēktiesību stāvokli Eritrejā Sheila B. Keetharuth,

–  ņemot vērā ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu (“Kotonū nolīgums”), kuru pārskatīja 2005. un 2010. gadā un kuru Eritreja ir parakstījusi,

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētāju 2011. gada 23. novembra un 2013. gada 25. jūnija deklarāciju par cilvēktiesību stāvokli Eritrejā,

–  ņemot vērā 2015. gada 27. maija debates Parlamentā par ES attīstības palīdzību Eritrejai, kuras notika, zinot par dokumentāli pierādītajiem cilvēktiesību pārkāpumiem,

–  ņemot vērā 1997. gadā pieņemto Eritrejas konstitūciju, kas garantē pilsoniskās brīvības, tostarp reliģijas brīvību,

–  ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu, kas pieņemta 1981. gadā,

–  ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā ES ir atbalstījusi Eritreju kopš tā ieguva neatkarību no Etiopijas 1993. gadā; tā kā Eritrejas valdība ir kavējusi sākotnēji pēc valsts neatkarības iegūšanas solītās demokrātijas un tiesiskuma ieviešanu, aizbildinoties ar valsts aizsardzību un valsts dienestu; tā kā 1997. gadā plānotās prezidenta vēlēšanas nav notikušas un tajā pašā gadā ratificētā konstitūcija nekad nav īstenota;

B.  tā kā Eritrejas 1993. gadā iegūtā neatkarība no Etiopijas viesa cerības starptautiskajā sabiedrībā un Eritrejas iedzīvotājos, ka tā palīdzēs izveidot valsti, kurā ievēro cilvēktiesības un kurā nav represiju; tā kā tas nav noticis, bet represijas un cilvēktiesību pārkāpumu skaits ir pat pieaudzis;

C.  tā kā ANO īpašās referentes ziņojumā ir norādīts, ka Eritrejā ir viens no vissliktākajiem cilvēktiesību stāvokļiem pasaulē, jo ikdienas un regulāri notiek cilvēktiesību pārkāpumi, turklāt pēdējos gados situācija nav uzlabojusies; tā kā daudzi jaunieši ir pametuši valsti, lai izvairītos no represīvās valdības un obligātā militārā dienesta, kas ietver piespiedu darbu un plaši izplatītus tiesību pārkāpumus; tā kā reliģijas brīvība, plašsaziņas līdzekļu brīvība un vārda brīvība netiek nodrošināta;

D.  tā kā ieslodzītie, starp kuriem ir arī bērni, tiek turēti ļoti sliktos apstākļos, kas dažos gadījumos ir pielīdzināmi spīdzināšanai;

E.  tā kā Eiropas Ārējās darbības dienesta runaspersonas paziņojumā, kas izdots Briselē 2014. gada 18. septembrī, ir paustas bažas par 11 Parlamenta deputātu grupas un Demokrātijas un tiesiskuma tautas frontes ievērojamu dalībnieku turēšanu apcietinājumā kopš 2001. gada 18. septembra, neizvirzot apsūdzības, bez tiesas sprieduma un iespējas tikties ar advokātu, un par 10 neatkarīgu žurnālistu, tostarp Zviedrijas pilsoņa Dawit Isaak, kas ir vienīgais Eiropas ieslodzītais pārliecības dēļ, turēšanu apcietinājumā kopš 2001. gada 23. septembra; tā kā patriarhs Abune Antonios joprojām kopš 2006. gada janvāra atrodas mājas arestā bez saziņas iespējām;

F.  tā kā Eritreja 2014. gada tautas attīstības indeksā ir 182. vietā pasaulē no 187 valstīm saskaņā ar ANO Attīstības programmas tautas attīstības 2014. gada pārskatu; tā kā saskaņā ar Pasaules Bankas jaunāko 2003. gada nabadzības novērtējumu 65 % Eritrejas iedzīvotāju dzīvoja zem nabadzības sliekšņa;

G.  tā kā 2015. gada novembrī ANO saskaņā ar pašreizējo El Nino modeli brīdināja par ārkārtīgu sausumu Āfrikas ragā; tā kā ANO 2015. gada decembrī paziņoja, ka šis sausums ir lielākais, kāds jebkad reģistrēts reģionā, samazinot kultūraugu ražas par 50 % līdz 90 %; tā kā tādēļ Eritreja ir viena no valstīm, kura saskarsies ar smagu problēmu, kā nodrošināt savus iedzīvotājus ar pārtiku;

H.  tā kā ES ir būtiska Eritrejas partnere attīstības palīdzības un atbalsta jomā;

I.  tā kā absolūti pretēji sausuma radītajai situācijai Eritrejas prezidents noraidīja bažas par pārtikas krīzi, paziņojot, ka „valstī nebūs nekādas krīzes, neskatoties uz samazināto lauksaimniecības produkcijas apjomu”;

J.  tā kā Eritreja atbalsta Hartūmas procesu (ES un Āfrikas Savienības 2014. gada 28. novembrī uzsāktā iniciatīva ar mērķi risināt jautājumu par migrāciju un cilvēku tirdzniecību), kas paredz īstenot konkrētus projektus, tostarp tiesu iestāžu spēju veidošanu un izpratnes veicināšanu;

K.  tā kā 2016. gada 22. februārī Adisabebā (Etiopija) Starpvaldību attīstības iestādes (IGAD) drošības sektora programma (SSP) oficiāli izdeva izpētes pārskatu „Cilvēku kontrabanda un tirdzniecība maršrutā Āfrikas rags — Vidusjūras reģiona centrālā daļa”;

L.  tā kā bēgļu plūsma no Eritrejas ir viena no lielākajām pasaulē, proti, izbrauc trešais lielākais (pēc Sīrijas un Afganistānas) to cilvēku skaits, kas riskē un dodas bīstamajā ceļojumā uz Eiropu un, lai tikai varētu šķērsot bīstamo Vidusjūru, saskaras ar nežēlīgo cilvēku kontrabandistu radītajiem smagajiem pārbaudījumiem; tā kā tādēļ situācija Eritrejā tieši ietekmē Eiropu, jo, ja šajā valstī tiktu ievērotas un atbalstītas cilvēktiesības un cilvēki varētu dzīvot bez bailēm, eritrejieši varētu atgriezties dzimtenē;

M.  tā kā īpaša uzmanība būtu jāvelta nepavadītiem bērniem, kas cietuši no cilvēku tirdzniecības, jo viņiem kā vismazāk aizsargātajiem ir vajadzīga īpaša palīdzība un atbalsts;

N.  tā kā ES ir ieinteresēta, lai situācija Eritrejā stabilizētos, jo pašreizējie apstākļi spiež lielu daļu iedzīvotāju doties bēgļu gaitās un tūkstošiem cilvēku iet bojā noziedzīgu darbību, tostarp migrantu kontrabandas un cilvēku tirdzniecības, rezultātā,

1.  ar dziļām bažām norāda uz nemainīgi nožēlojamo cilvēktiesību situāciju Eritrejā;

2.  piekrīt nākamajos sešos gados 11. Eiropas Attīstības fonda nacionālajai indikatīvajai programmai piešķirt EUR 200 miljonus, lai atbalstītu nabadzības samazināšanu un sociālekonomisko attīstību, novērstu ekonomiskos un politiskos migrācijas pamatcēloņus un finansētu projektus, kas saistīti ar atjaunojamo enerģiju, energoefektivitāti un ekonomikas pārvaldību; atgādina, ka šis finansējums papildina citas sadarbības jomas, piemēram, Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu (EIDHR);

3.  mudina Eritreju nodrošināt pārredzamību un labu pārvaldību attiecībā uz publiskajām finansēm; aicina ES delegāciju cieši uzraudzīt politisko situāciju šajā valstī, lai nodrošinātu, ka ES attīstības sadarbības turpināšana būtu atkarīga no būtiska progresa panākšanas tādās jomās kā cilvēktiesības un demokratizācija, jo īpaši vārda brīvība, preses brīvība un pulcēšanās brīvība; uzsver, ka plašas ekonomiskās attīstības trūkums veicina emigrāciju; uzsver sieviešu nozīmīgo lomu, tostarp cīņā par neatkarību, un aicina uz sieviešu tiesību nostiprināšanu un dzimumu līdztiesību;

4.  atgādina, ka nepavadīts nepilngadīgais, pirmkārt, ir bērns, kam, iespējams, draud briesmas, un ka bērnu aizsardzībai, nevis imigrācijas kontrolei jābūt dalībvalstu un ES vadošajam principam attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgajiem, lai ievērotu bērna interešu pamatprincipu; atgādina, ka bez izņēmuma ikviens, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, ir jāuzskata par bērnu un līdz ar to par nepilngadīgo; norāda, ka nepavadīti nepilngadīgie, īpaši meitenes, ir divtik pakļautas problēmām un grūtībām salīdzinājumā ar citiem nepilngadīgajiem;

5.  aicina starptautisko kopienu un Eritrejas attīstības partnerus iesaistīties šo problēmu risināšanā un izdarīt spiedienu uz Eritrejas valdību, lai tā atļautu sniegt ārvalstu palīdzību neaizsargātām kopienām pirms krīzes saasināšanās, jo īpaši pēc sausuma periodiem;

6.  joprojām ir norūpējies par cilvēktiesību stāvokli Eritrejā; atkārtoti aicina Eritrejas iestādes nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot parlamentāriešus, žurnālistus (tostarp Zviedrijas pilsoni Dawit Isaak, kas netiek uzklausīts kopš 2005. gada), reliģisko organizāciju pārstāvjus un visus politiskos ieslodzītos;

7.  pieprasa skaidras garantijas no Eritrejas valdības, ka tā īstenos demokrātiskas reformas un nodrošinās cilvēktiesību ievērošanu, tostarp īstenojot ieteikumus, kuri sniegti vispārējā periodiskā pārskata (UPR) darba grupas 18. sesijā un pieņemti 2014. gada 7. februārī;

8.  aicina Padomi nodrošināt, ka piešķirtais finansējums nenonāk Eritrejas valdības rīcībā, bet tiek piešķirts tikai Eritrejas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai — attīstībai, demokrātijai, cilvēktiesībām, labai pārvaldībai un drošībai;

9.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai, Āfrikas Savienības padomei, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei un Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos.

(1)

OV C 284 E, 21.11.2002., 359. lpp.

(2)

OV C 201 E, 18.8.2005., 123. lpp.

(3)

OV C 51 E, 22.2.2013., 146. lpp.

Juridisks paziņojums