Förfarande : 2016/2568(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0322/2016

Ingivna texter :

B8-0322/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/03/2016 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0090

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 261kWORD 69k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0318/2016
PE579.752v01-00
 
B8-0322/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Eritrea (2016/2568(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Eritrea (2016/2568(RSP))  
B8-0322/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Eritrea, särskilt resolutionerna av den 7 februari 2002(1), 18 november 2004(2) och 15 september 2011(3) om situationen för de mänskliga rättigheterna i landet,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2244 av den 23 oktober 2015, som förlängde vapenembargot mot Eritrea fram till den 15 november 2016 och rapporten av den 19 oktober 2015 från övervakningsgruppen för Somalia och Eritrea,

–  med beaktande av rapporten till FN:s råd för mänskliga rättigheter av den 19 juni 2015 från Sheila B. Keetharuth, FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Eritrea,

–  med beaktande av AVS–EU-partnerskapsavtalet (Cotonouavtalet), i dess ändrade lydelse från 2005 och 2010, som Eritrea har undertecknat,

–  med beaktande av uttalandena av den 23 november 2011 och 25 juni 2013 av medordförandena för den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen om situationen för de mänskliga rättigheterna i Eritrea,

–  med beaktande av debatten i parlamentet den 27 maj 2015 om EU:s utvecklingsbistånd till Eritrea i ljuset av dokumenterade kränkningar av de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av Eritreas grundlag som antogs 1997 och som garanterar medborgerliga fri- och rättigheter, religionsfrihet inberäknad,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från 1981,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU har stött Eritrea sedan landet blev självständigt från Etiopien 1993. Det ursprungliga löfte om demokrati och rättsstatsprincipen som Eritreas regering gav efter att landet blev självständigt har inte hållits, under förevändning av nationellt försvar och militärtjänst. Det planerade presidentvalet 1997 hölls aldrig, och grundlagen som ratificerades samma år har aldrig tillämpats.

B.  Eritreas självständighet från Etiopien 1993 skapade förväntningar både inom världssamfundet och bland det eritreanska folket om att detta skulle hjälpa det eritreanska folket att bygga upp ett land som respekterar de mänskliga rättigheterna och som är fritt från förtryck. Detta har inte hänt, utan i stället har förtrycket förvärrats och kränkningarna av de mänskliga rättigheterna ökat.

C.  FN:s särskilda rapportör konstaterade att människorättsförhållandena i Eritrea hör till de sämsta i världen med dagliga, rutinmässiga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, utan några förbättringar under de senaste åren. Många unga har flytt från landet undan en regering som utövar förtryck och med obligatorisk värnplikt, som inbegriper tvångsarbete och våldsamma människorättskränkningar. Religionsfrihet, mediefrihet och yttrandefrihet är inte garanterade.

D.  Fängslade personer, även barn, lever under svåra fängelseförhållanden som i vissa fall kan likställas med tortyr.

E.  I ett uttalande i Bryssel den 18 september 2014 uttryckte Europeiska utrikestjänstens talesperson sin oro över att en grupp med elva parlamentsledamöter och framträdande medlemmar av Folkfronten för demokrati och rättvisa sedan den 18 september 2001 har hållits fängslade utan åtal, dom eller möjlighet att träffa en advokat, och att tio oberoende journalister, inbegripet Dawit Isaak, svensk medborgare och den enda europeiska samvetsfången, har hållits fängslade sedan den 23 september 2001. Patriark Abune Antonios fortsätter att sitta isolerad i husarrest sedan januari 2006.

F.  Enligt en rapport från 2014 om mänsklig utveckling från FN:s utvecklingsprogram placerar sig Eritrea på 182:a plats av 187 länder. Enligt Världsbankens senaste bedömningsrapport om fattigdomen från 2003 lever 65 procent av befolkningen under fattigdomsgränsen.

G.  I november 2015 varnade FN för allvarlig torka på Afrikas horn p.g.a. det rådande El Niño-fenomenet. I december 2015 konstaterade FN att torkan är den värsta som någonsin har registrerats i regionen, och att den har resulterat i att skördarna har minskat med 50–90 procent. Eritrea hör följaktligen till de länder som står inför en stor utmaning när det gäller att trygga livsmedelsförsörjningen för sin befolkning.

H.  EU är en viktig partner till Eritrea genom sitt utvecklingsstöd och bistånd till landet.

I.  Eritreas president har helt i strid med den reella torkan avvisat alla farhågor om en livsmedelskris och konstaterat att landet trots en minskning av den totala jordbruksproduktionen inte står inför någon kris.

J.  Eritrea stöder Khartoumprocessen (gemensamt initiativ av EU och AU som lanserades den 28 november 2014) som syftar till att behandla frågan om migration och människohandel, och som omfattar genomförandet av konkreta projekt, däribland stärkt kapacitet när det gäller rättsväsendet och för att öka medvetenheten.

K.  Den 22 februari 2016 lanserade den mellanstatliga utvecklingsmyndighetens (Igad) program för säkerhetssektorn (SSP) i Addis Abeba, Etiopien, officiellt en studie om människosmuggling och människohandel längs migrationsvägarna mellan Afrikas horn och Medelhavsområdet.

L.  Eritrea hör efter Syrien och Afghanistan till världens mest flyktingproducerande länder, med världens tredje största antal människor som riskerar sina liv på en farlig resa mot Europa, där de blir utsatta för obarmhärtiga människosmugglare på den farliga resan över Medelhavet. Situationen i Eritrea påverkar därför Europa direkt, eftersom det eritreanska folket skulle kunna återvända till sitt hemland om de mänskliga rättigheterna skulle respekteras och upprätthållas i Eritrea och folket kunna leva utan fruktan.

M.  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt ensamkommande barn som fallit offer för människohandel, eftersom de på grund av sin mycket utsatta situation är i behov av särskilt stöd och särskild hjälp.

N.  EU har ett egenintresse av att se Eritrea stabiliseras eftersom den nuvarande situationen tvingar en stor del av befolkningen att fly, och tusentals människor följaktligen mister sina liv till följd av brottslig verksamhet, däribland smuggling av migranter och handel med människor.

1.  Europaparlamentet noterar med stor oro den fortsatta bedrövliga människorättssituationen i Eritrea.

2.  Europaparlamentet samtycker till att 200 miljoner euro under de följande sex åren anslås till det nationella vägledande programmet inom ramen för den elfte Europeiska utvecklingsfonden i syfte att främja fattigdomsminskning och socioekonomisk utveckling, att tackla de grundläggande ekonomiska och politiska orsakerna till migration, och att finansiera projekt gällande förnybar energi, energieffektivitet och ekonomisk styrning. Parlamentet erinrar om att detta anslag kompletterar andra samarbetsområden, såsom det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR).

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Eritrea att visa prov på öppenhet och god förvaltning i fråga om de offentliga finanserna. Parlamentet uppmanar EU-delegationen att noga övervaka det politiska läget i landet för att säkerställa att EU:s fortsatta utvecklingssamarbete bygger på att påtagliga framsteg görs inom området för mänskliga rättigheter och demokratisering, särskilt när det gäller yttrandefrihet, pressfrihet och mötesfrihet. Parlamentet framhåller att bristen på en övergripande ekonomisk tillväxt främjar emigration. Parlamentet betonar kvinnornas viktiga roll, även under kampen för självständigheten, och efterlyser kvinnors egenmakt och jämställdhet mellan könen.

4.  Europaparlamentet påminner om att en ensamkommande minderårig först och främst är ett barn som eventuellt är i fara. Medlemsstaterna och EU måste ha skyddet av barn, och inte invandringspolitiken, som ledstjärna i frågor som gäller ensamkommande barn, så att den grundläggande principen om barnets bästa respekteras. Parlamentet påminner om att alla personer under 18 år utan undantag ska betraktas som barn och därmed som minderåriga. Parlamentet påpekar att det är dubbelt så vanligt att ensamkommande barn, framför allt flickor, råkar ut för problem och svårigheter jämfört med andra barn.

5.  Europaparlamentet vädjar till det internationella samfundet och Eritreas utvecklingspartner att ingripa i situationen och utöva påtryckningar på Eritreas regering för att tillåta utländskt bistånd för att stödja utsatta samhällsgrupper innan krisen förvärras, särskilt efter torkan.

6.  Europaparlamentet ser följaktligen med stor oro på människorättssituationen i landet. Parlamentet upprepar sin begäran till de eritreanska myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige parlamentsledamöter, journalister (inberäknat den svenska medborgaren Dawit Isaak, som det inte hörts något av sedan 2005), präster och alla politiska fångar.

7.  Europaparlamentet kräver tydliga garantier från regeringen i Eritrea om att man ska genomföra demokratiska reformer och garantera respekten för mänskliga rättigheter, och bl.a. genomföra de rekommendationer som utarbetades vid den 18:e sessionen i arbetsgruppen för den allmänna återkommande utvärderingen, som landet godkände den 7 februari 2014.

8.  Europaparlamentet uppmanar rådet att säkerställa att de medel som anslås inte gagnar Eritreas regering utan att de strikt inriktas på att tillgodose det eritreanska folkets behov i fråga om utveckling, demokrati, mänskliga rättigheter, god förvaltning och säkerhet.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen, Afrikanska unionens råd, FN:s generalsekreterare samt vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

(1)

EUT C 284 E, 21.11.2002, s. 359.

(2)

EUT C 201 E, 18.8.2005, s. 123.

(3)

EUT C 51 E, 22.2.2013, s. 146.

Rättsligt meddelande