Postup : 2016/2568(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0323/2016

Předložené texty :

B8-0323/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/03/2016 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0090

NÁVRH USNESENÍ
PDF 185kWORD 83k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.753v01-00
 
B8-0323/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Eritreji (2016/2568(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Eritreji (2016/2568(RSP))  
B8-0323/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–  s ohledem na Ženevskou úmluvu z toku 1951 a Newyorský pakt z roku 1967,

–   s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Eritreji z května 2014,

–  s ohledem na revidovanou dohodu z Cotonou a její doložku o demokracii a lidských právech,

–  s ohledem na iniciativu EU – Africký roh zaměřenou na migrační trasy a zahájenou dne 28. listopadu 2015,  

–  s ohledem na článek 21 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na článek 208 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na Evropský konsenzus o rozvoji z prosince 2005,

–  s ohledem na výsledný dokument čtvrtého fóra na vysoké úrovni o účinnosti pomoci, které se konalo v prosinci 2011, o partnerství pro účinnou rozvojovou spolupráci,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího ESVČ o politických vězních v Eritreji ze září 2014,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Eritrea získala nezávislost na Etiopii v roce 1993 po skončení války trvající třicet let; vzhledem k tomu, že příhraniční válka s Etiopií v letech 1998–2000 měla podle odhadů za následek 54 000 až 137 000 obětí;

B.  vzhledem k tomu, že Eritrea je jednou z nejméně rozvinutých zemí na světě; vzhledem k tomu, že více než polovina (61,0 %) z odhadovaných 6 milionů obyvatel Eritrey je mladší 25 let; vzhledem k tomu, že se Eritrea umístila na 186 ze 188 míst v indexu lidského rozvoje, který vypracovává Rozvojový program OSN; vzhledem k tomu, že 69,0 % obyvatelstva žije pod hranicí bídy;

 

C.  vzhledem k tomu, že Eritrea je vážně ohrožena změnou klimatu, což může mít vážné následky, pokud jde o výživu, přístup k vodě a hygienickým zařízením, zdravotní péči a přístřeší;

D.  vzhledem k tomu, že se v Eritreji od roku 1993 nepořádaly demokratické volby; vzhledem k tomu, že eritrejská ústava, která byla ratifikována v roce 1996, nikdy nebyla provedena, a vzhledem k tomu, že od roku 2001 se země postupně proměňuje v diktaturu; vzhledem k tomu, že v lednu 2013 došlo po „vzpouře exilové opozice, která byla představena jako neúspěšný puč“ k nové vlně hromadného zatýkání; vzhledem k tomu, že tato událost posloužila jako záminka k uzavření země;

E.  vzhledem k tomu, že eritrejské orgány považují všechny formy opozice, ať už v Eritreji nebo v zahraničí, za provokaci a jednotlivci jsou obtěžování, pronásledování a v některých případech je jim vyhrožováno smrtí nebo jsou zabiti;

F.  vzhledem k tomu, že zákon, který v Eritreji omezuje vojenskou službu na nejvýše 36 měsíců, se neuplatňuje; vzhledem k tomu, že vojenská služba je postavena naroveň otroctví a je jedním z hlavních důvodů, proč mladí lidé opouštějí zemi;

G.  vzhledem k tomu, že v důsledku drastické situace v oblasti lidských práv a stagnujícímu hospodářství opustilo zemi podle odhadů 305 000 Eritrejců, tj. 5 % obyvatel; vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro uprchlíky uvádí, že z 200 000 osob, které se v roce 2014 přeplavily přes Středozemní moře, pocházelo asi 18 %, tj. skoro jedna pětina, z Eritrey;

H.  vzhledem k tomu, že eritrejský režim požaduje od eritrejské diaspory nejméně 2 % příjmů jako daň na obnovu a rekonstrukci; vzhledem k tomu, že eritrejská diaspora pravidelně čelí výhrůžkám, včetně odvety na rodinných příslušnících, kteří dosud žijí v Eritreji;

I.  vzhledem k tomu, že eritrejské orgány zamítly vstup do země zvláštnímu zpravodaji OSN pro lidská práva jmenovanému v říjnu 2012, který měl zkoumat důvody narůstající emigrace; vzhledem k tomu, že i zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva čelil výhrůžkám;

J.  vzhledem k tomu, že vyšetřovací komise OSN pro Eritreu dospěla v roce 2015 k závěru, že se eritrejská vláda podílí na „systematickém, rozšířeném a hrubém porušování lidských práv“, ke kterému dochází v „souvislosti s naprostou absencí právního státu“; vzhledem k tomu, že mezi běžné postupy zneužívání patří v Eritreji nucené práce při výkonu vojenské služby, bezdůvodná zatčení, zadržení, mimosoudní výkony trestu smrti a násilná zmizení, spolu s mučením, ponižujícím zacházením ve vazbě, omezováním svobody projevu a pohybu, obtěžováním pracovníků OSN, organizací občanské společnosti, novinářů, osob LGBTI a potlačováním svobody náboženského vyznání, což by bylo možné podle zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Eritreji považovat za zločiny proti lidskosti;

K.  vzhledem k tomu, že lidská práva jsou univerzální, nezcizitelná, nedělitelná a vzájemně závislá; vzhledem k tomu, že rozvoj patří mezi práva; vzhledem k tomu, že podle několika nevládních organizací a zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Eritreji se standardy svobody tisku a svobody projevu řadí mezi nejhorší na světě;

L.  vzhledem k tomu, že v září 2001 bylo zatčeno nejméně 21 eritrejských spisovatelů a novinářů, včetně spisovatele Dawita Isaaka, který je švédsko-eritrejského původu, na základě neznámých obvinění a že jsou stále zadržováni a v samovazbě, aniž by proti nim bylo vzneseno obvinění nebo zahájeno soudní řízení; vzhledem k tomu, že bylo vzneseno vážné podezření, že je možné, že mezitím v otřesných podmínkách panujících v eritrejských vězeních zahynuli;  

M.  vzhledem k tomu, že v současnosti neexistuje nic, co by byť zdánlivě připomínalo organizace občanské společnosti; vzhledem k tomu, že účinnost mezinárodní pomoci určená pro Eritreu byla narušena;

N.  vzhledem k tomu, že Africký roh je a vždy byl významným regionem z geostrategického hlediska; vzhledem k tomu, že je celý region destabilizován; vzhledem k tomu, že tuto destabilizaci zhoršují státy Perského zálivu, zejména v souvislosti s válkou v Jemenu; vzhledem k tomu, že tyto země, včetně Saúdské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů, které používají eritrejská logistická zařízení, např. assabský přístav, pro svou vojenskou intervenci v Jemenu, udržují s Eritreou výsadní vztahy;

O.  vzhledem k tomu, že EU a zejména některé její členské státy, které část tohoto regionu kolonizovaly, považují Eritreu za strategickou zemi pro své geopolitické a hospodářské zájmy;

P.  vzhledem k tomu, že mezinárodní pomoc, včetně pomoci rozvojové, by měla být primárně zaměřena na potřeby obyvatel, demokracii, právní stát a univerzálnost a nedělitelnost lidských práv a základních svobod, měla by respektovat lidskou důstojnost, zásady rovnosti a solidarity a dodržovat zásady Charty Organizace spojených národů a mezinárodní právo;

Q.   vzhledem k tomu, že EU v Eritreji financovala projekty od vyhlášení nezávislosti země v roce 1993; vzhledem k tomu, že Eritrea v roce 2001 pozastavila spolupráci s EU, když vyhostila takřka všechny agentury zahraniční pomoci, které v zemi působily;

R.   vzhledem k tomu, že dne 28. listopadu 2015 ministři EU-28 a několika afrických států, včetně Eritrey, jakož i Evropské a Africké unie zahájili iniciativu EU – Africký roh zaměřenou na migrační trasy, která je též známa jako „chartúmský proces“ a jejímž cílem je externalizace hraničních kontrol EU a omezení počtu migrantů cestujících do Evropy pod záminkou boje proti obchodování s lidmi a převaděčství migrantů; vzhledem k tomu, že chartúmský proces rovněž znamená mezinárodní legitimitu a finanční podporu eritrejskému režimu; vzhledem k tomu, že eritrejské orgány v únoru oznámily, že tato dohoda nepovede k reformě eritrejské politiky v oblasti vojenské služby;

S.  vzhledem k tomu, že chartúmský proces prosazovalo italské předsednictví Rady EU s cílem bojovat proti obchodování s lidmi, převaděčství migrantů a základním příčinám migrace; vzhledem k tomu, že Eritrea může mít prospěch z opatření nouzového svěřeneckého fondu EU pro Afriku a může získat další finanční prostředky prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská práva;

1.  je přesvědčen, že trvalým řešením problémů Eritrey může být pouze podpora svobodného, demokratického a stabilního státu, v němž je posilována důstojnost národů a jejich práva, zaručena rovná práva všem občanům a v němž se bojuje proti korupci;

2.  ostře odsuzuje rostoucí počet systematického porušování lidských práv v Eritreji a odsuzuje jeho katastrofální důsledky pro eritrejské obyvatelstvo a pro region jako celek;

3.  rozhodně odmítá systematické obtěžování novinářů a zástupců občanské společnosti v Eritreji; kromě toho odsuzuje systematické hrozby namířené vůči eritrejské diaspoře, včetně daně na obnovu a rekonstrukci;

4.  je znepokojen přetrvávající vazbou mezi podnikáním a politikou a rovněž korupcí v Eritreji; požaduje mezinárodní nezávislé šetření ohledně zapojení společností z EU do porušování lidských práv, zejména pokud jde o formy otroctví, a ohledně jejich tichého souhlasu s eritrejským režimem a jeho podpory ze strany těchto společností;

5.  je hluboce znepokojen hospodářskou a sociální situací, s níž se potýká obyvatelstvo Eritrey jako celek, zejména uprchlíci a vysídlené osoby, jejichž počet vzhledem k drastickému stavu lidských práv v zemi i napětí v sousedních zemích i nadále poroste;

6.   ostře odsuzuje chartúmský proces, který legitimizuje vlády, které jsou samy příčinou migrace; odmítá finanční podporu EU na politiky, jejichž cílem je externalizovat hraniční kontroly pod záminkou boje proti obchodování s lidmi a vytvoření „informační kampaně“, která ve skutečnosti legitimizuje autoritářské režimy a diktatury, aniž by cokoliv změnila na vnitřních politikách zemí, jako je Eritrea;

7.  odsuzuje veškeré formy politické podmíněnosti oficiální rozvojové pomoci (ODA), a to včetně podmíněnosti spoluprací na řízení migrace; vyzývá EU a její členské státy, aby účinně uplatňovaly zásadu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje ve všech svých opatřeních týkajících se Eritrey tak, aby zajistily, že budou v řádném souladu a nebudou podkopávat cíle snižování chudoby a dosahování cílů udržitelného rozvoje; vyslovuje politování nad rostoucí tendencí rozvojové politiky EU sledovat geopolitické a bezpečnostní zájmy a také zájmy soukromého zisku;

8.  vyzývá k ochraně zaměření oficiální rozvojové pomoci na rozvoj a k zachování její povahy včetně transparentního a odpovědného systému podávání zpráv; připomíná jedinečnou úlohu oficiální rozvojové pomoci při dosahování účinných výsledků v oblasti rozvoje; žádá, aby byla pomoc EU v souladu s mezinárodně dohodnutými zásadami účinnosti rozvoje, aby se orientovala na lidská práva, podporovala rovnost žen a mužů a posilovala postavení žen a soustředila se na řešení příčin problémů, jako je nerovnost, chudoba a chronická podvýživa, tak aby bylo dosaženo nedávno schválených cílů udržitelného rozvoje;

9.  připomíná, že investiční politika EU, zejména pokud se týká veřejných prostředků, musí přispívat k uskutečnění cílů udržitelného rozvoje;

10.  vyzývá EU, aby přijala naléhavá a účinná opatření, aby pomohla eritrejskému lidu zvýšit jeho odolnost vůči jevu El Niño s cílem zajistit bezpečnost potravin, přístup k vodě a hygienickým zařízením;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě AKT-EU, Východoafrickému společenství a vládám jeho členských států, orgánům Africké unie a generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

Právní upozornění - Ochrana soukromí