Postup : 2016/2568(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0324/2016

Předložené texty :

B8-0324/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/03/2016 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0090

NÁVRH USNESENÍ
PDF 251kWORD 85k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.754v01-00
 
B8-0324/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Eritreji (2016/2568(RSP))


Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Eritreji (2016/2568(RSP))  
B8-0324/2016

Evropský parlament,

  s ohledem na svou rozpravu ze dne 27. května 2015 o rozvojové pomoci EU Eritreji s ohledem na prokázané porušování lidských práv,

  s ohledem na prohlášení zvláštní zpravodajky OSN Sheily B. Keetharuthové pro situaci v oblasti lidských práv v Eritreji přednesené dne 28. října 2015 na 70. zasedání Valného shromáždění OSN,

  s ohledem na zprávu vyšetřovací komise OSN pro lidská práva v Eritreji ze dne 4. června 2015,

  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1907 (2009), která uvalila zbrojní embargo na Eritreu a zákaz cestování na její vedoucí představitele a rozhodla zmrazit majetek některých politických a vojenských funkcionářů poté, co obvinila eritrejskou vládu z toho, že napomáhá hnutí al-Šabáb v Somálsku a údajně odmítá stáhnout vojenské oddíly ze své sporné hranice s Džibutskem,

  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2023 (2011), která posílila sankce vůči Eritreji,

  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2244 (2015), která rozšířila zbrojní embarga uvalená na Somálsko a Eritreu,

  s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/127/SZBP ze dne 1. března 2010 o omezujících opatřeních vůči Eritreji(1), které bylo změněno rozhodnutím Rady 2010/414/SZBP ze dne 26. července 2010(2) a dále rozhodnutím Rady 2012/632/SZBP ze dne 15. října 2012(3),

  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 667/2010 ze dne 26. července 2010 o některých omezujících opatřeních vůči Eritreji(4),

  s ohledem na prohlášení mluvčího ESVČ ze dne 18. září 2014 o politických vězních v Eritreji,

  s ohledem na závěry, které v otázce migrace přijala Evropská rada dne 18. února 2016,

  s ohledem na závěry ze summitu ve Vallettě ze dne 12. listopadu 2015,

  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na pevném závazku prosazovat a chránit lidská práva, demokracii a právní stát na celém světě, a vzhledem k tomu, že tyto zásady jsou zakotveny ve Smlouvách zakládajících EU;

B.  vzhledem k tomu, že článek 21 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že činnost Unie na mezinárodní scéně se řídí zásadami, které inspirovaly k jejímu založení, rozvoji a rozšiřování a které hodlá podporovat v ostatním světě, jako jsou: demokracie, právní stát, univerzálnost a nedělitelnost lidských práv a základních svobod, úcta k lidské důstojnosti, zásady rovnosti a solidarity a dodržování zásad Charty Organizace spojených národů a mezinárodního práva;

C.  vzhledem k tomu, že podle zvláštní zpravodajky OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Eritreji existují tři hlavní oblasti vzbuzující znepokojení, konkrétně je to: požívání hospodářských, sociálních a kulturních práv, včetně práva na přiměřené bydlení, převaděčství a obchodování s lidmi a rostoucí počet nezletilých bez doprovodu, kteří tvoří část více než 5 000 lidí prchajících každý měsíc ze země;

D.  vzhledem k tomu, že hlavní příčinou opouštění země zůstává vojenská služba, která je ve skutečnosti nucenou prací; vzhledem k tomu, že zahrnuje nepřiměřené tresty za bezvýznamné chyby a obavy z toho, že dotyčný zůstane uvězněn ve vojenské službě na několik desetiletí; vzhledem k tomu, že vláda využívá jako záminku obranu celistvosti státu a zajištění vnitrostátní soběstačnosti;

E.  vzhledem k tomu, že od počátku roku 2015 došlo v Eritreji k nárůstu ohrožení práva na přiměřené bydlení v důsledku nucených vystěhování; vzhledem k tomu, že bylo zbouráno přibližně 800 domů v hlavním městě Asmara a v mnoha dalších vesnicích v jeho blízkém okolí i v jiných městech, jako je Adi Keyh; vzhledem k tomu, že v důsledku nucených vystěhování a demolic se okolo 3 000 osob ocitlo bez domova;

F.  vzhledem k tomu, že dne 26. června 2015 stovky eritrejských uprchlíků demonstrovaly před ústředím Africké unie a požadovaly, aby regionální organizace prosazovala demokratické reformy v jejich vlasti; vzhledem k tomu, že protestující obvinili dlouhodobého eritrejského prezidenta Isaiase Afewerkiho z diktátorského způsobu vládnutí a naléhavě vyzvali Africkou unii, aby jednala;

G.  vzhledem k tomu, že podle vyšetřovací komise OSN pro lidská práva v Eritreji se vláda této země dopouští systematického, rozšířeného a hrubého porušování lidských práv, přičemž za ně neexistuje odpovědnost; vzhledem k tomu, že v celkovém kontextu naprosté neexistence právního státu je vážně omezeno požívání práv a svobod; dále vzhledem k tomu, že porušení práv spáchaná v oblasti mimosoudních poprav, mučení (včetně sexuálního mučení), vojenské služby a nucených prací mohou představovat zločiny proti lidskosti;

H.  vzhledem k tomu, že podle zprávy s názvem Převaděčství a obchodování s lidmi na trase Africký roh střední Středomořívypracované Programem bezpečnostního sektoru (ISSP) Mezivládního úřadu pro rozvoj (IGAD) a nadací SAHAN se sídlem v Nairobi jsou eritrejští diplomaté a prominentní státní příslušníci tohoto státu ležícího na břehu Rudého moře hromadně zapojeni do obchodování s lidmi a převaděčství v oblasti Afrického rohu;

I.  vzhledem k tomu, že Reportéři bez hranic označili Eritreu podle světového indexu svobody tisku za rok 2015 jako nejhorší zemi, horší, než je Severní Korea;

J.  vzhledem k tomu, že organizace Human Rights Watch zdůrazňuje, že v Eritreji neexistuje svoboda náboženského vyznání; vzhledem k tomu, že vláda závažným způsobem pronásleduje občany, kteří praktikují jiná náboženství, než jsou čtyři náboženství, která uznává; vzhledem k tomu, že i v případě uznaných náboženství vláda zasahuje do jejich praktikování občany;

K.  vzhledem k tomu, že EU původně uvalila sankce na Eritreu v březnu 2010 s cílem provést rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1907 (2009), a vzhledem k tomu, že tyto sankce zahrnovaly zbrojní embargo, omezení cestování a zmrazení majetku týkající se osob, které ohrožují mír a vnitrostátní usmíření;

L.  vzhledem k tomu, že dne 28. ledna 2016 eritrejský ministr pro vnitrostátní rozvoj a vedoucí delegace EU podepsali národní orientační program v rámci 11. Evropského rozvojového fondu (ERF) v Asmaře, který má hodnotu 200 milionů EUR na příštích pět let; vzhledem k tomu, že opatření by se měla zaměřit zejména na energii z obnovitelných zdrojů, správu a řízení veřejných finančních prostředků v odvětví energetiky;

M.  vzhledem k tomu, že dne 13. listopadu 2015 parlamentní Výbor pro rozvoj požádal Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby zohlednily závěry zaslané Výboru Evropského rozvojového fondu k návrhu národního orientačního programu pro Eritreu, které zmiňují rozsah a závažnost porušování lidských práv ze strany eritrejského režimu, nedostatečnou spolehlivost tohoto režimu jako partnera v oblasti rozvojové spolupráce, všudypřítomnou korupci a prakticky úplnou absenci transparentnosti při řízení veřejných finančních prostředků v zemi a riziko zneužití prostředků ERF na řízení migrace; vzhledem k tomu, že Výbor pro rozvoj vyzval Výbor Evropského rozvojového fondu, aby nepřijímal národní orientační program až do jeho dalšího projednání;

N.  vzhledem k tomu, že dne 19. listopadu 2015 Výbor Evropského rozvojového fondu jednomyslně přijal národní orientační program pro Eritreu, aniž by v původním návrhu Komise provedl větší změny;

O.  vzhledem k tomu, že vlády v Evropě se usilovně snaží vyrovnat se s rostoucím exodem uprchlíků, žadatelů o azyl a migrantů napříč Středomořím a po dalších nelegálních trasách; vzhledem k tomu, že podle odhadů OSN již 9 % ze 4,5 milionu obyvatel Eritreje uprchlo ze země; vzhledem k tomu, že v roce 2015 byli Eritrejci čtvrtou nejpočetnější skupinou hledající azyl v Evropě po Syřanech, Iráčanech a Afgháncích;

1.  vyzývá eritrejské orgány, aby propustily všechny politické vězně, reformovaly a zkrátily povinnou vojenskou službu, zastavily veškerá nucená vystěhovávání a demolice a rozšířily poskytování sociálního bydlení; zdůrazňuje, že je třeba, aby Eritrea bez nátlaku dodržela a plnila právo na vzdělávání, jehož nedodržování způsobuje, že tolik mladých Eritrejců prchá ze země;

2.  zdůrazňuje, že řešení nedostatečné spravedlnosti, demokratické správy a obnovy právního státu musí být upřednostněno prostřednictvím ukončení diktátorské vlády využívající strachu z neomezené branné povinnosti, ze svévolných uvěznění v izolaci, mučení a dalších porušování lidských práv;

3.  vyjadřuje hluboké znepokojení ohledně chybějící svobody projevu a pokračující existence politických vězňů držených v rozporu se zásadami právního státu; požaduje okamžité propuštění švédsko-eritrejského novináře Dawita Isaaka, který byl uvězněn bez soudního řízení a je vězněn v krutých podmínkách od září 2001; co nejdůrazněji poukazuje na naléhavost tohoto případu;

4.  připomíná, že svoboda náboženského vyznání je základním právem, a důrazně odsuzuje jakékoli násilí či diskriminaci na základě náboženského vyznání;

5.  zdůrazňuje, že udržitelný mír, rozvoj a prosperita nemohou existovat bez dodržování lidských práv; naléhavě vyzývá členské státy, EU a další mezinárodní dárce, aby zajistily náležitou péči s ohledem na lidská práva v souvislosti s rozvojovou spoluprací;

6.  připomíná, že dodržování lidských práv je základní hodnotou zahraniční politiky EU a komplexního přístupu EU k oblasti Afrického rohu a mělo by se proto pravidelně objevovat v dialogu s Eritreou; domnívá se v této souvislosti, že bezpodmínečnost rozvojové pomoci, na které se nedávno dohodly EU a Eritrea, může zpochybnit základní zásady přístupu EU k tomuto nestabilnímu africkému regionu;

7.  je přesvědčen, že Výbor ERF měl vzít v úvahu doporučení Výboru pro rozvoj nepřijímat národní orientační program a zahájit další diskusi; domnívá se, že rozhodnutí přijmout národní orientační program pro Eritreu navzdory odporu Parlamentu ukazuje na demokratický deficit a vážně oslabuje úlohu Parlamentu při zajišťování účinného provedení rozvojových cílů EU; požaduje v této souvislosti, aby Parlamentu byly uděleny kontrolní pravomoci nad ERF prostřednictvím závazné interinstitucionální dohody podle článku 295 Smlouvy o fungování Evropské unie; zdůrazňuje, že závěry Výboru pro rozvoj ohledně návrhu programových dokumentů by Komise měla automaticky zasílat stálému zastoupení členských států;

8.  zdůrazňuje, že demokratická správa a socioekonomický rozvoj Eritreje mají zásadní význam pro vymýcení chudoby prostřednictvím zvýšení produktivity, podpory investic a vytvoření zaměstnanosti a podnikatelských příležitostí; naléhavě vyzývá EU, aby zajistila podmíněnost nedávno odsouhlasené pomoci a aby rovněž zajistila, že národní orientační program podpoří Eritreu při provádění důležitého posunu v energetické politice s cílem zajistit přístupnost energie pro všechny, zejména ve venkovských oblastech, které jsou v současnosti stále bez elektřiny; domnívá se kromě toho, že správní prvek národního orientačního programu by měl být silně zaměřen na provádění doporučení všeobecného pravidelného přehodnocování v oblasti lidských práv vedeného OSN;

9.  požaduje, aby byl dodržován soulad s mezinárodními normami v oblasti lidských práv a standardy týkajícími se uprchlíků; domnívá se, že eritrejským uprchlíkům unikajícím před porušováním lidských práv by měla být nadále poskytována mezinárodní ochrana;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, prezidentovi a vládě Eritreje, orgánům Africké unie, generálnímu tajemníkovi OSN, Valnému shromáždění OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKTEU a Panafrickému parlamentu.

(1)

Úř. věst. L 51, 2.3.2010, s. 19.

(2)

Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 74.

(3)

Úř. věst. L 282, 16.10.2012, s. 46.

(4)

Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 16.

Právní upozornění