ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 463kWORD 60k
24.2.2016
PE579.772v01-00
 
B8-0339/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την εφαρμογή μιας ποσοτικής χαλάρωσης («quantitative easing») για τον πληθυσμό


Sophie Montel, Florian Philippot

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μιας ποσοτικής χαλάρωσης («quantitative easing») για τον πληθυσμό  
B8-0339/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κεντρικές τράπεζες των ανεπτυγμένων χωρών έχουν αποδυθεί, μετά από την κρίση του 2008, σε αποκαλούμενες μη συμβατικές πολιτικές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές αυτές είναι ανεπαρκείς, δεδομένου ότι η μείωση των βασικών επιτοκίων στο κατώτατο μηδενικό όριο, αφενός, δεν οδήγησε σε προώθηση της ζήτησης και της προσφοράς πιστώσεων σε οικονομικό περιβάλλον ευνοϊκό προς τη μείωση του χρέους και, αφετέρου, ενθαρρύνει την απαίτηση της απόδοσης, την ανάληψη κινδύνου και την χρηματοπιστωτική αστάθεια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποσοτική χαλάρωση, με τη ρευστότητα που δημιούργησε, χρηματοδότησε σε ελάχιστο βαθμό την πραγματική δραστηριότητα, εφόσον δεν οδήγησε παρά μόνο σε αύξηση της τιμής των περιουσιακών στοιχείων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο μια νομισματική πολιτική που στηρίζει άμεσα τη ζήτηση αγαθών (το αποκαλούμενο χρήμα εξ ουρανού – «helicopter money») χωρίς αναποτελεσματικά ενδιάμεσα μέσα όπως είναι οι πιστώσεις ή οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων, είναι ικανή να αποκαταστήσει την ονομαστική ζήτηση·

1.  καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια πραγματική ποσοτική χαλάρωση για τον πληθυσμό μέσω των εθνικών κεντρικών τραπεζών.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου