PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 238kWORD 61k
9.3.2016
PE579.806v01-00
 
B8-0392/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o redefiniranju propisa u području uzgoja na onečišćenim zemljištima i melioracije tih zemljišta


Gianluca Buonanno

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o redefiniranju propisa u području uzgoja na onečišćenim zemljištima i melioracije tih zemljišta  
B8-0392/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je veoma važno utvrditi područja država članica EU-a koja su onečišćena, kako na kopnu tako i u moru, te budući da dosad postignuti rezultati u melioraciji tih zemljišta nisu uopće značajni;

B.  budući da statistički podaci ukazuju na velik zaostatak predstavljenih i odobrenih projekata jer su samo na malom broju tih područja u potpunosti izvršene intervencije koje su nacionalna ministarstva odobrila;

C.  budući da su za brojna područja u Europi već izdana znatna sredstva, ali su rezultati i dalje potpuno nezadovoljavajući;

D.  budući da usprkos uloženim resursima i dalje nema pomaka, a javni i privatni subjekti koji su odgovorni za onečišćenje iskorištavaju situaciju nastavljajući s uzgajanjem i trgovinom, čime ozbiljno ugrožavaju potrošače;

E.  budući da su sve brojnije istrage o lažnim melioracijama i o stavljanju na tržište proizvoda koji dolaze iz područja koja se smatraju onečišćenima;

1.  smatra da je potrebno posvetiti veću pozornost tom problemu koji treba postati prioritet;

2.  predlaže zakonodavnu intervenciju u području transparentnosti i racionalizacije programâ melioracije.

Pravna napomena