ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 455kWORD 60k
9.3.2016
PE579.808v01-00
 
B8-0394/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια  
B8-0394/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 98 και 99 της Συνθήκης Ευρατόμ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/71/Ευρατόμ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πυρηνικά εργοστάσια παράγουν περίπου το ένα τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας και το 14% της ενέργειας που καταναλώνεται στη ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να θεσπίσουν εθνική νομοθεσία που διέπει τις απαιτήσεις πυρηνικής ασφάλειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή και την ομάδα ENSREG το 2013 περιορίστηκαν στην ικανότητα των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών να αντιμετωπίζουν εξωτερικά γεγονότα μεγάλης βαρύτητας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον λόγο αυτό, οι ανωτέρω προσομοιώσεις δεν υποκαθιστούν την αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα οποία έχουν την κύρια ευθύνη εποπτείας όσον αφορά την ασφάλεια των εγκαταστάσεων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις παρελθούσες ημέρες, παρατηρήθηκαν στον πυρηνικό σταθμό του Tihange, που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Βελγίου και Γερμανίας, προβλήματα που κατέστησαν απαραίτητη την παύση λειτουργίας ενός εκ των αντιδραστήρων·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει εκ νέου το ζήτημα της πυρηνικής ασφάλειας με σκοπό να καθοριστεί μία νομοθεσία πυρηνικής πολιτικής που να επιτρέπει τη συστηματικότερη παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου