ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 454kWORD 59k
14.3.2016
PE579.812v01-00
 
B8-0398/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την αύξηση των ελέγχων στα εισαγόμενα τρόφιμα


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αύξηση των ελέγχων στα εισαγόμενα τρόφιμα  
B8-0398/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη τα ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι υπάρχει εκθετική αύξηση στα κρούσματα καρκίνου που σημειώνονται σε αγροτικές περιοχές στις οποίες χρησιμοποιείται η ουσία glyphosate·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αξιόπιστες μελέτες δείχνουν ότι το ισχυρό αυτό ζιζανιοκτόνο, όταν οποίο απαντάται σε μεγάλες δόσεις στα τρόφιμα, αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ολοένα και περισσότερα τα τρόφιμα τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες στην ΕΕ και τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με αυτό το ζιζανιοκτόνο που ονομάζεται glyphosate·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν αυξηθούν οι έλεγχοι και η συναφής ενημέρωση σχετικά με την κατανάλωση των τροφίμων αυτών, θα μειωθεί το κόστος της δημόσιας δαπάνης στον τομέα αυτό·

1.  θεωρεί προς τούτο απαραίτητο να δοθεί περισσότερη προσοχή στο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να χαρακτηρισθεί ως ζήτημα προτεραιότητας·

2.  προτείνει στην Επιτροπή να αναλάβει σχετική ρυθμιστική παρέμβαση για την αύξηση των ελέγχων στις εισαγωγές τροφίμων τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με glyphosate.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου