ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 457kWORD 61k
8.3.2016
PE579.815v01-00
 
B8-0401/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων


Sophie Montel, Florian Philippot

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων  
B8–0401/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Ιανουαρίου 2016, η EFSA κοινοποίησε την πρόσληψη της διευθύνουσας επιστημονικής συνεργάτριας της «Food and Drink Federation» (Ομοσπονδία Τροφίμων και Ποτών) στην θέση του διευθυντή επικοινωνίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA συνηθίζει τον υβριδισμό του τύπου αυτού μεταξύ ιδιωτικών συμφερόντων και δημόσιας ρυθμιστικής αρχής, όπως το αποδεικνύουν οι περιπτώσεις του κ. Moretto το 2011 (εκτιμητή για τα φυτοφάρμακα στην EFSA που αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά την αποκάλυψη των δεσμών του με την εταιρία παροχής συμβουλών στους παρασκευαστές παρασιτοκτόνων) ή της κ. Banati το 2012 (προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της EFSA η οποία αποχώρησε για το ILSI, μεγαλύτερο αγροδιατροφικό λόμπι κόσμου)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή καταφανής έλλειψη ανεξαρτησίας επιβεβαιώνει τις υποψίες ότι η εν λόγω αρχή χρησιμεύει ως δούρειος ίππος του αγροδιατροφικού λόμπι και θα μπορούσε να εξηγήσει ορισμένες αποφάσεις που το ευνοούν ευρέως, τούτο δε παρά τις προειδοποιήσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA αρνείται να μεταρρυθμίσει το σύστημά της για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων·

1.  απαιτεί να λαμβάνονται οι αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων στο επίπεδο της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, ενόσω εξακολουθεί η EFSA να αρνείται την μεταρρύθμιση του οικείου συστήματος πρόληψης των συγκρούσεων συμφερόντων, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλισθεί πλήρης διαφάνεια και ανεξαρτησία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου