ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 447kWORD 61k
8.3.2016
PE579.826v01-00
 
B8-0412/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τον καθορισμό των διαφόρων μορφών διαφημιστικής χορηγίας για την αποκατάσταση έργων της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς που ανήκουν στον τομέα της βιοτεχνίας, και την παροχή των σχετικών προς τούτο κινήτρων


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον καθορισμό των διαφόρων μορφών διαφημιστικής χορηγίας για την αποκατάσταση έργων της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς που ανήκουν στον τομέα της βιοτεχνίας, και την παροχή των σχετικών προς τούτο κινήτρων  
B8-0412/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά ταμεία αποτελούν, για όσους απασχολούνται στον πολιτιστικό τομέα, πολύτιμη συνεισφορά για την υποστήριξη και την ανάπτυξη των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά χαρακτηρίζεται από το απίστευτα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων της και την τεράστια διάδοσή της σε παγκόσμια κλίμακα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιο γνωστή και πολιτιστική κληρονομιά, που έχει και τη μεγαλύτερη προβολή, διατηρείται χάρη σε κονδύλια που προέρχονται από κυβερνήσεις και ιδρύματα, ενώ ο τομέας της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής βιοτεχνίας κινδυνεύει να υποβαθμιστεί και να αφανιστεί εξαιτίας μίας χρόνιας έλλειψης πόρων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχουν δοκιμαστεί μορφές «χορηγίας» για εργασίες αποκατάστασης με κονδύλια προερχόμενα από ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες, αφού ανέλαβαν το κόστος αποκατάστασης και συντήρησης, έλαβαν στη συνέχεια ως αντιστάθμιση σημαντική διαφήμιση και προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

1.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο έγκρισης ειδικής νομοθεσίας και εκπόνησης ειδικών προγραμμάτων για την παροχή κινήτρων — συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών — υπέρ των άμεσων μορφών διαφημιστικής «χορηγίας» για την αποκατάσταση έργων της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς που ανήκουν στον τομέα της βιοτεχνίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου