ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 447kWORD 59k
24.2.2016
PE579.832v01-00
 
B8-0418/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
B8-0418/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 52000AR0269(01),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης θεμελιώνεται στην αρχή της προφύλαξης, στην αρχή της προληπτικής δράσης και στην αρχή της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της συνεχούς επέκτασης της αγοράς και της συντόμευσης των κύκλων καινοτομίας, η αντικατάσταση του εξοπλισμού επιταχύνεται, συμβάλλοντας στην όλο και μεγαλύτερη αύξηση της ροής των αποβλήτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία ανακύκλωσης προκαλεί απώλεια πολύτιμων πόρων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποια κράτη μέλη διαθέτουν νομοθεσία για τη διαχείριση των ροών των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), και κάποια δεν διαθέτουν·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να αναδιατυπώσει τη νομοθεσία, διότι η διαφορά αυτή εγκυμονεί ορισμένα προβλήματα ανακύκλωσης, οδηγεί σε άνιση οικονομική επιβάρυνση και απαιτεί συσκευές αντικατάστασης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου