RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 147kWORD 57k
24.2.2016
PE579.832v01-00
 
B8-0418/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


elektroonikaromude kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek elektroonikaromude kohta  
B8-0418/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust 52000AR0269(01),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et liidu keskkonnapoliitika rajaneb ettevaatusprintsiibil ja põhimõtetel, mille järgi tuleb võtta ennetusmeetmeid, keskkonnakahjustus tuleb heastada eeskätt kahjustuse kohas ning maksma peab saastaja;

B.  arvestades, et kuna turg laieneb jätkuvalt ja uuendustsüklid muutuvad lühemaks, asendatakse seadmed kiiremini, mistõttu jäätmevoog kasvab järjest kiiremini;

C.  arvestades, et ringlussevõtuta lähevad väärtuslikud ressursid kaotsi;

D.  arvestades, et elektroonikaromude käitlemist käsitlevad õigusaktid on mõningates liikmesriikides vastu võetud, kuid ülejäänutes mitte;

1.  palub, et komisjon töötaks välja uuesti sõnastatud õigusakti, kuna selline erinevus võib tekitada teatavaid probleeme ringlussevõtu osas ning erinevusi rahaliste kohustuste ja vajaduse osas võtta kasutusele alternatiivsed seadmed.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika