REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 381kWORD 59k
24.2.2016
PE579.832v01-00
 
B8-0418/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem  
B8-0418/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu 52000AR0269(01),

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eiropas Savienības vides politika balstās uz piesardzības principu, preventīvās darbības principu un videi nodarītā kaitējuma novēršanas principu (prioritāri kaitējuma nodarīšanas vietā), kā arī uz “piesārņotājs maksā” principu;

B.  tā kā līdz ar tirgus nepārtrauktu paplašināšanos un inovāciju ciklu saīsināšanos iekārtas tiek mainītas arvien biežāk, kas palielina atkritumu apjomu;

C.  tā kā, neveicot pārstrādi, tiek zaudēti vērtīgi resursi;

D.  tā kā dažās dalībvalstīs ir pieņemti tiesību akti par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) apsaimniekošanu, bet citās tādu nav,

1.  prasa Komisijai pārstrādāt tiesību aktus, jo šādas atšķirības rada vairākas potenciālas problēmas pārstrādei, atšķirīgu finansiālo slogu un nepieciešamību izmantot aizstājējiekārtas.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika