NÁVRH UZNESENIA
PDF 159kWORD 59k
24.2.2016
PE579.832v01-00
 
B8-0418/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o odpade z elektrických a elektronických zariadení


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu a Rady o odpade z elektrických a elektronických zariadení  
B8-0418/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov 52000AR0269(01),

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže politika Únie v oblasti životného prostredia sa zakladá na zásade predbežnej opatrnosti a na zásadách, podľa ktorých by sa mali prijímať preventívne opatrenia, poškodeniu životného prostredia by sa malo zabraňovať prednostne hneď pri zdroji a znečisťovateľ by mal platiť;

B.  keďže v dôsledku pokračujúceho rozširovania trhu a ďalšieho skracovania inovačných cyklov sa zrýchľuje tempo nahrádzania zariadení, čím sa rýchlo zvyšuje produkcia odpadov;

C.  keďže nedostatočná recyklácia má za následok úbytok cenných zdrojov;

D.  keďže niektoré členské štáty majú právne predpisy týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), zatiaľ čo iné členské štáty nemajú žiadne takéto právne predpisy;

1.  vyzýva Komisiu, aby prepracovala právne predpisy, keďže tento rozdiel spôsobuje viacero potenciálnych problémov týkajúcich sa recyklácie a vedie k rozdielnej finančnej záťaži a potrebe alternatívnych zariadení.

Právne oznámenie