ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 447kWORD 60k
2.3.2016
PE579.833v01-00
 
B8-0419/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την προστασία του εδάφους και τις υδρογεωλογικές καταστροφές στα κράτη μέλη


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία του εδάφους και τις υδρογεωλογικές καταστροφές στα κράτη μέλη  
B8-0419/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστροφές και οι ζημιές που προκαλούνται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε πολλά κράτη μέλη είναι όλο και πιο συχνές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλοί πολίτες οι οποίοι, από τις καταστροφές εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών, έχουν χάσει τη ζωή τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τη σοβαρή οικονομική ζημία σε παραγωγικές δραστηριότητες, οι πολυάριθμες καταστροφές έχουν σαν αποτέλεσμα μια ολοένα αυξανόμενη αστάθεια της υδρογεωλογικής δομής στις πληγείσες περιοχές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν απαραίτητο να παρακολουθείται πιο στενά η κατάσταση των εδαφών στην ΕΕ, για να αποτραπεί περαιτέρω περιβαλλοντική ζημία και άλλες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές·

1.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να δοθεί περισσότερη προσοχή στο πρόβλημα το οποίο πρέπει να χαρακτηρισθεί ως ζήτημα προτεραιότητας για το περιβάλλον στην Ευρώπη·

2.  προτείνει στην Επιτροπή να αναλάβει άμεσα δράση για την πρόληψη των κατολισθήσεων στα εδάφη των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου