ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 448kWORD 59k
18.1.2016
PE579.834v01-00
 
B8-0420/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τα παιδιά που πάσχουν από σύνδρομο Down


Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα παιδιά που πάσχουν από σύνδρομο Down  
B8-0420/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των παιδιών που γεννιούνται με σύνδρομο Down, εκτιμάται σε 1 περίπτωση στις 600 έως 1.000 γεννήσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνδρομο αυτό είναι η πιο κοινή γενετική αιτία των μαθησιακών δυσκολιών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά με σύνδρομο Down είναι πιθανό να υποφέρουν από πολλές γενετικές ανωμαλίες, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων·

1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το σύνδρομο Down·

2.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την έρευνα για τη θεραπεία αυτών των ασθενειών·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συνοδευόμενο από τα ονόματα των υπογραφόντων, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου