ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 446kWORD 59k
22.1.2016
PE579.835v01-00
 
B8-0421/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την προστασία του αίγαγρου στις Άλπεις


Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία του αίγαγρου στις Άλπεις  
B8-0421/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νομάρχης Άνω Σαβοΐας στη Γαλλία αποφάσισε πρόσφατα να διατάξει για δεύτερη συνεχή χρονιά την εξόντωση 200 - 300 αιγάγρων, συμπεριλαμβανομένων των εριφίων που γεννήθηκαν εφέτος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι αίγαγροι όντως πάσχουν από βρουκέλλωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανάτωση των αιγάγρων μέσα στη φύση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι θα εκριζώσει την βρουκέλλωση, αντίθετα, θα διευκολύνει την διάδοσή της με το διασκορπισμό σε άλλα εδάφη των ζώων που θα επιβιώσουν του κυνηγιού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αίγαγρος είναι προστατευόμενο είδος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να παρέμβει προς το Γαλλικό Κράτος προκειμένου αυτό να προτιμήσει επιχειρήσεις σύλληψης, θανάτωσης αποκλειστικά των μολυσμένων ζώων, την πειραματική χρήση εμβολίων και την εποπτεία του είδους·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στο Γαλλικό Κράτος.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου