ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 379kWORD 59k
15.3.2016
PE579.836v01-00
 
B8-0422/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την υπεράσπιση της ευρωπαϊκής παραγωγής μελιού


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την υπεράσπιση της ευρωπαϊκής παραγωγής μελιού  
B8-0422/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλι που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως το ιταλικό, θεωρείτο ανέκαθεν εκλεκτό στοιχείο γαστρονομίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από αξιόπιστη ανάλυση προκύπτει ότι οι εισαγωγές μελιού από καλλιέργειες ΓΤΟ, προερχόμενου από χώρες εκτός ΕΕ, αυξάνονται σταθερά κατ’ έτος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση εισαγωγής μελιού πλήττει άμεσα ολόκληρο τον παραγωγικό τομέα, ζημιώνοντας και τους «μικρούς» μελισσοκόμους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάριν προστασίας του αγοραστή, θα ήταν σκόπιμο να υπήρχε σαφέστερη και ενημερωτικότερη επισήμανση·

1.  θεωρεί προς τούτο απαραίτητο να δοθεί περισσότερη προσοχή σε αυτό το πρόβλημα, το οποίο πρέπει να θεωρηθεί ζήτημα προτεραιότητας·

2.  προτείνει στην Επιτροπή να αναλάβει σχετική ρυθμιστική παρέμβαση για την προστασία της ευρωπαϊκής παραγωγής μελιού·

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου