ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 445kWORD 61k
10.3.2016
PE579.838v01-00
 
B8-0424/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με έναν ενιαίο μηχανισμό πολιτικής προστασίας


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με έναν ενιαίο μηχανισμό πολιτικής προστασίας  
B8-0424/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση του αριθμού και της βαρύτητας των φυσικών καταστροφών και ότι, στο μέλλον, σε ανάλογες περιπτώσεις, τα πιο ακραία και σύνθετα καταστροφικά γεγονότα θα οφείλονται ιδίως στην κλιματική αλλαγή και στην πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ διάφορων φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα σε επαρκή μεταφορικά μέσα προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη της ικανότητας ταχείας ανταπόκρισης, σε επίπεδο Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ενιαίος μηχανισμός αποσκοπεί να διασφαλίσει πρωτίστως την προστασία των ατόμων, αλλά και του περιβάλλοντος και των αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, από κάθε είδος φυσικής και ανθρωπογενούς καταστροφής·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προάγει την αλληλεγγύη και υποστηρίζει, συμπληρώνει και διευκολύνει τον συντονισμό των δράσεων των κρατών μελών στον τομέα της πολιτικής προστασίας προκειμένου να ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των συστημάτων πρόληψης, προετοιμασίας και ανταπόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου