ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 457kWORD 60k
14.3.2016
PE579.839v01-00
 
B8-0425/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно нелоялните търговски практики между предприятията във веригата за доставки на храни


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно нелоялните търговски практики между предприятията във веригата за доставки на храни  
B8-0425/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението COM/2016/032,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че веригата за доставки на храни осигурява доставки за населението на хранителни продукти и напитки за лично потребление или за потребление от домакинствата; тя засяга ежедневно живота на всички потребители в ЕС и съставлява значителна част от бюджета на средностатистическото домакинство;

Б.  като има предвид, че макар че единният пазар донесе големи ползи за операторите от веригата за доставки на храни, през последните няколко десетилетия промени като засилената концентрация и вертикална интеграция на пазарните участници в целия ЕС доведоха до структурни промени в тази верига;

В.  като има предвид, че проблемът с нелоялните търговски практики беше признат от всички заинтересовани страни във веригата за доставки на храни и че редица проучвания показват, че такива практики са сравнително често срещани, поне в някои сектори на веригата на доставки;

1.  призовава Комисията да координира и насърчава държавите членки да прилагат мерки срещу нелоялните търговски практики своевременно и пропорционално, при отчитане на националните особености и най-добрите практики.

Правна информация - Политика за поверителност