ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 448kWORD 60k
14.3.2016
PE579.839v01-00
 
B8-0425/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων  
B8-0425/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση COM/2016/032,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων προμηθεύει τρόφιμα και ποτά στο κοινό προς ατομική ή οικογενειακή κατανάλωση· ότι επηρεάζει καθημερινά τη ζωή των καταναλωτών της ΕΕ και απορροφά σημαντικό μέρος του μέσου οικογενειακού προϋπολογισμού·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι η ενιαία αγορά έχει επιφέρει σημαντικά οφέλη στους επιχειρηματίες της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, τις τελευταίες δεκαετίες ορισμένες εξελίξεις, όπως η αυξανόμενη συγκέντρωση και κάθετη ολοκλήρωση των συμμετεχόντων στην αγορά σε ολόκληρη την ΕΕ, έχουν προκαλέσει διαρθρωτικές αλλαγές στην εν λόγω αλυσίδα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών έχει αναγνωριστεί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και διάφορες έρευνες αποκαλύπτουν ότι οι εν λόγω πρακτικές είναι σχετικά διαδομένες, τουλάχιστον σε ορισμένους τομείς της αλυσίδας·

1.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει και να παρακινήσει τα κράτη μέλη προκειμένου να λάβουν μέτρα εναντίον των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, με κατάλληλο και αναλογικό τρόπο, και λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συγκυρίες και τις βέλτιστες πρακτικές

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου