RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 147kWORD 58k
14.3.2016
PE579.839v01-00
 
B8-0425/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


ettevõtete vahel valitsevate ebaõiglaste kaubandustavade kohta toiduainete tarneahelas


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek ettevõtete vahel valitsevate ebaõiglaste kaubandustavade kohta toiduainete tarneahelas  
B8-0425/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse aruannet COM/2016/032,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et toiduainete tarneahel võimaldab tarnida üldsusele mõeldud toiduaineid ja jooke isiklikuks või kodumajapidamiste tarbeks; arvestades, et toiduainete tarneahel mõjutab iga päev ELi tarbijate elu ning sellele kulub oluline osa perekondade keskmisest eelarvest;

B.  arvestades, et ehkki ühtne turg on toiduainete tarneahela ettevõtetele toonud olulist kasu, on viimaste aastakümnete jooksul sellised suundumused, nagu turuosaliste järjest suurem vertikaalne koondumine ja integratsioon kogu ELis põhjustanud toiduainete tarneahelas struktuurseid muutusi;

C.  arvestades, et toiduainete tarneahela kõik sidusrühmad on tunnistanud ebaausate kaubandustavade probleemi ning mitmest uuringust ilmneb, et ebaausad kaubandustavad on vähemasti toiduainete tarneahela mõnes sektoris suhteliselt levinud;

1.  kutsub komisjoni üles koordineerima liikmesriikide tegevust ja ergutama neid võtma meetmeid ebaausate kaubandustavade vastu võitlemiseks asjakohasel ja proportsionaalsel viisil, võttes arvesse riikides valitsevaid konkreetseid olusid ja parimaid tavasid.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika