REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 381kWORD 60k
14.3.2016
PE579.839v01-00
 
B8-0425/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par uzņēmumu savstarpēju negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas apgādes ķēdē


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par uzņēmumu savstarpēju negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas apgādes ķēdē  
B8-0425/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas ziņojumu COM/2016/032,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā pārtikas apgādes ķēde nodrošina sabiedrības apgādi ar pārtikas produktiem un dzērieniem, kas paredzēti iedzīvotāju un ģimeņu patēriņam; tā kā šī apgāde ietekmē ES patērētāju ikdienas dzīvi un caurmērā veido ievērojamu daļu no ģimeņu budžeta;

B.  tā kā, neraugoties uz to, ka vienotais tirgus sniedz lielas priekšrocības pārtikas apgādes ķēdē iesaistītajiem uzņēmējiem, iepriekšējās desmitgadēs visā ES pieaug tādas tendences kā tirgus dalībnieku koncentrācija un vertikālā integrācija, kā rezultātā pārtikas apgādes ķēdē ir notikušas strukturālas izmaiņas;

C.  tā kā visas pārtikas apgādes ķēdē iesaistītās ieinteresētās personas ir atzinušas, ka pastāv negodīgas tirdzniecības prakses problēma, un vairāki pētījumi liecina, ka atsevišķos pārtikas apgādes sektoros šāda prakse ir visai izplatīta,

1.  aicina Komisiju koordinēt dalībvalstu rīcību un tās mudināt piemērotā un proporcionālā veidā ieviest pasākumus pret negodīgu tirdzniecības praksi, ņemot vērā dalībvalstu īpatnības un labāko praksi.

Juridisks paziņojums