ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 457kWORD 61k
7.3.2016
PE579.840v01-00
 
B8-0426/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με το τέλος της παρέκκλισης από την υποχρέωση αναισθητοποίησης πριν την σφαγή ζώων του τομέα της βιολογικής παραγωγής


Mireille d'Ornano, Florian Philippot, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel, Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το τέλος της παρέκκλισης από την υποχρέωση αναισθητοποίησης πριν την σφαγή των ζώων του τομέα της βιολογικής παραγωγής  
B8-0426/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους,

 

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων,

 

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο στοχεύει στην διατήρηση και τη δικαίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα με ετικέτα που δηλώνει ότι είναι βιολογικά, και ότι αυτά φημίζονται ότι εφαρμόζουν υψηλά κριτήρια ορθής μεταχείρισης των ζώων·

 

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμόρφωση με τα πρότυπα αυτά δεν είναι συμβατή με τη σφαγή των ζώων χωρίς αναισθητοποίηση·

 

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση αναισθητοποίησης, στην περίπτωση της σφαγής ζώων βιολογικού κρέατος, δεν επηρεάζει το δικαίωμα εφαρμογής θρησκευτικών πρακτικών ή τελετουργικών μεθόδων, όπως διατυπώνονται από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

 

1.  ζητεί, για τον τομέα των βιολογικών προϊόντων, τη λήξη της παρέκκλισης από την απαίτηση αναισθητοποίησης, προκειμένου να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να διασφαλιστεί η ευημερία των ζώων·

 

2.  καλεί την Επιτροπή να διενεργεί ελέγχους για την τήρηση της καλής διαβίωσης των ζώων στα σφαγεία που σχετίζονται με τον τομέα των βιολογικών προϊόντων·

 

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου