FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 58k
30.3.2016
PE579.842v01-00
 
B8-0428/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om ajourføring af listen over sundhedsskadelige stoffer på arbejdspladsen


Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om ajourføring af listen over sundhedsskadelige stoffer på arbejdspladsen  
B8-0428/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til en undersøgelse fra det europæiske fagforeningsinstitut (European Trade Union Institute), som indeholder en statusopgørelse over de europæiske arbejdstageres udsættelse for skadelige stoffer i forbindelse med deres arbejde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at 50 stoffer tegner sig for over 80 % af arbejdstagernes samlede udsættelse for kræftfremkaldende stoffer og mutagener, og at 20 andre ligeledes er sundhedsskadelige;

B.  der henviser til, at disse stoffer er årsag til over 100 000 dødsfald blandt arbejdstagere om året i Den Europæiske Union;

C.  der henviser til, at europæiske borgere kan bevæge sig og arbejde frit i Unionen;

D.  der henviser til, at medlemsstaterne på trods af den fri bevægelighed har national lovgivning, der fastlægger forskellige grænser for arbejdstageres udsættelse;

1.  opfordrer Kommissionen til at ajourføre direktiv 2004/37/EF om arbejdstagernes udsættelse for kræftfremkaldende stoffer og mutagener;

2.  opfordrer Kommissionen til at fastsætte øvre grænser for arbejdstagernes udsættelse for stoffer og til at forbyde de mest farlige for at beskytte sundheden for alle;

3.  opfordrer til et forbud mod import af varer, der er fremstillet under farlige forhold;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning med angivelse af underskrivernes navne til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

 

Juridisk meddelelse