ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 380kWORD 59k
16.3.2016
PE579.843v01-00
 
B8-0429/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


για τη θέσπιση αποτελεσματικότερων διατάξεων σχετικά με την εκπομπή επιβλαβών αερίων που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση αποτελεσματικότερων διατάξεων σχετικά με την εκπομπή επιβλαβών αερίων που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση  
B8-0429/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαζική εκπομπή επιβλαβών αερίων στην ατμόσφαιρα όπως οξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του θείου, οξειδίου του αζώτου και βενζολίου από πολυάριθμες βιομηχανίες με ξεπερασμένα συστήματα απόρριψης πρέπει να θεωρηθεί από τις κύριες αιτίες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχετικοί πόροι και προγράμματα που ήδη υπάρχουν για τη μείωση των ανησυχητικών δεικτών ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν στρέφονται προς την επιθυμητή κατεύθυνση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης βαρύνουν συστηματικά τις δαπάνες των κρατών μελών για τη δημόσια υγεία·

1.  θεωρεί απαραίτητο να δοθεί περισσότερη προσοχή στο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να θεωρηθεί πρωτεύον·

2.  προτείνει στην Επιτροπή να προβεί σε σχετική ρυθμιστική παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από επιβλαβή αέρια.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου