ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 448kWORD 59k
30.3.2016
PE579.846v01-00
 
B8-0432/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής σύμπραξης στον τομέα της γεωργίας


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής σύμπραξης στον τομέα της γεωργίας  
B8-0432/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές επαγγελματικές ενώσεις αμφιβάλλουν για τα έως τώρα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας στον τομέα της γεωργίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν εφαρμοζόταν κατά τρόπο ολοκληρωμένο και ευνοϊκό προς τις συνέργειες, το σύστημα της σύμπραξης θα αποτελούσε ένα πολύτιμο μέσο, που θα διασφάλιζε τον τακτικό εφοδιασμό με τρόφιμα, ζωοτροφές και βιοϋλικά, και θα υλοποιούσε τις δράσεις του σε αρμονία με τους φυσικούς πόρους από τους οποίους εξαρτάται η γεωργία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δρομολόγηση και η ανάπτυξη ενός σχεδίου σχετικά με την καινοτομία στον γεωργικό τομέα θα μπορούσε να ενθαρρυνθεί μέσω νέων ευκαιριών χρηματοδότησης με στόχο να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες·

1.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην εν λόγω στρατηγική·

2.  προτείνει στην Επιτροπή να εγκρίνει νέες δυνατότητες χρηματοδότησης προκειμένου να αναπτυχθεί η καινοτομία, η παραγωγικότητα και η βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου