ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 450kWORD 47k
30.3.2016
PE579.848v01-00
 
B8-0434/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με πρωτοβουλίες και προτάσεις για τη στήριξη των πολιτικών των κρατών μελών στον τομέα της νεολαίας


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με πρωτοβουλίες και προτάσεις για τη στήριξη των πολιτικών των κρατών μελών στον τομέα της νεολαίας  
B8-0434/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί νέοι Ευρωπαίοι βιώνουν έντονα την οικονομική κρίση, εκδηλώνοντας αβεβαιότητα, άγχος και ανησυχία σε κάθε περίσταση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία σχετικά με τα προβλήματα και την ψυχολογική ταλαιπωρία των νέων Ευρωπαίων καταδεικνύουν τη διαρκή διόγκωση του εν λόγω φαινομένου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλέον ευάλωτη ομάδα είναι οι πολλοί νέοι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται η παροχή υγειονομικής περίθαλψης σχετικά το εν λόγω επιδεινούμενο φαινόμενο γεγονός που συνεχίζει να επιβαρύνει τα δημόσια ταμεία των κρατών μελών·

1.  καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στο πρόβλημα, αντιμετωπίζοντας το ως προτεραιότητα.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου