FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 48k
30.3.2016
PE579.848v01-00
 
B8-0434/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om initiativ och förslag till stöd för medlemsstaternas ungdomspolitik


Gianluca Buonanno

Förslag till Europaparlamentets resolution om initiativ och förslag till stöd för medlemsstaternas ungdomspolitik  
B8-0434/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Många ungdomar i EU drabbas hårt av den ekonomiska krisen och det yttrar sig i form av osäkerhet, ängslan och oro.

B.  Uppgifter pekar på att ungdomarnas problem och psykiska lidande ständigt ökar.

C.  De mest utsatta är det stora antal ungdomar som har problem i skolan eller i hemmiljön.

D.  Vårdkostnaderna för behandling av dessa problem stiger och belastar i allt större utsträckning de offentliga finanserna i medlemsstaterna.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ägna större uppmärksamhet åt frågan och prioritera den.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta bestämmelser till stöd för ungdomspolitiken i de medlemsstater som är hårdast drabbade av arbetslöshet och att satsa mer på program och finansiering.

Rättsligt meddelande