ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 458kWORD 60k
8.3.2016
PE579.849v01-00
 
B8-0435/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη συνεργασία κατά των περιστατικών απάτης στον τομέα των τροφίμων και της «ιταλικοποίησης» των ονομασιών («Italian sounding»)


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συνεργασία κατά των περιστατικών απάτης στον τομέα των τροφίμων και της «ιταλικοποίησης» των ονομασιών («Italian sounding»)  
B8-0435/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη, ότι παρά την ακεραιότητα των περισσότερων επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων και τη δέσμευσή τους για τη διασφάλιση της προστασίας της υγείας των καταναλωτών και την κατάκτηση της εμπιστοσύνης τους, το ζήτημα των περιστατικών απάτης στον τομέα των τροφίμων εξακολουθεί να απασχολεί την κοινή γνώμη τον τελευταίο καιρό·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα εν λόγω περιστατικά απάτης συμπεριλαμβάνεται και το φαινόμενο της ιταλικοποίησης των ονομασιών («Ιtalian sounding»), δηλαδή η παραπομπή, στην ονομασία του προϊόντος ή της εταιρείας παραγωγής, σε συγκεκριμένο ιταλικό τρόφιμο, πρακτική που συνεπάγεται ζημία δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την Ιταλία, παραπλανεί τους καταναλωτές, και αποτελεί πραγματική απάτη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ακόμη εγκριθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων που συντελείται από την ιταλικοποίηση των ονομασιών («Italian sounding»)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη να καταρτιστεί ένα νέο σχέδιο δράσης για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις του εμπορικού συστήματος και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ καταναλωτών και εμπορικών εταίρων, μέσω της ενίσχυσης των ελέγχων κατά των δόλιων πρακτικών·

1.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει αποτελεσματική νομοθεσία, με στόχο την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου