ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 448kWORD 59k
16.3.2016
PE579.851v01-00
 
B8-0437/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες  
B8-B8-0437/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2010)0636),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη υπάρχουν 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες και ότι, όπως κάθε άτομο, θα πρέπει να είναι σε θέση να απολαύουν πλήρως της ιδιότητάς τους ως πολίτες και να λαμβάνουν ελεύθερα τις αποφάσεις που τα αφορούν·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή κοινωνία και οι αρχές των κρατών μελών οφείλουν να διαφυλάσσουν το δικαίωμα όλων των Ευρωπαίων για πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά και την κοινωνική ένταξη από νεαρή ηλικία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κυρώσει επίσημα τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες·

1.  ζητεί από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές που υλοποιούνται προς όφελος των ατόμων με αναπηρίες συχνά περιορίζονται στην παροχή χρηματικών ή υλικών ενισχύσεων, να δώσει έμφαση στην καλύτερη ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου