ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 455kWORD 60k
15.3.2016
PE579.852v01-00
 
B8-0438/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно социалното селско стопанство и свързаните с това възможности за обучение


Джанлука Буонано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно социалното селско стопанство и свързаните с това възможности за обучение  
B8-0438/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че социалното селско стопанство е действителност, която спомага за съхраняването на земята в територията и плодородието, като предоставя постоянни възможности за работа на лица, изложени на риск от социално изключване;

Б.  като има предвид, че същността на социалното селско стопанство означава поемането на ангажимент за биологично и отговорно производство, насочено към устойчивостта и здравето на хората;

В.  като има предвид, че социалното селско стопанство позволява във все по-голяма степен на Европа да утвърди един нов модел на иновативно и устойчиво земеделие и на споделено благосъстояние;

1.  поради тази причина счита за необходимо да бъде повишено вниманието към този въпрос и той да бъде считан за приоритетен в контекста на намесите с цел извличане на ползи за обществото;

2.  предлага да бъде извършена законодателна намеса, която да определи наново нормативната уредба в областта на социалното селско стопанство с цел създаване на нови възможности за обучение в отрасъла на селското стопанство.

Правна информация - Политика за поверителност