ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 446kWORD 59k
15.3.2016
PE579.852v01-00
 
B8-0438/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την κοινωνική γεωργία και τις σχετικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινωνική γεωργία και τις σχετικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες  
B8-0438/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική γεωργία είναι μια μορφή γεωργίας που δεσμεύεται να διαφυλάξει το έδαφος και τη γονιμότητά του, και παρέχει διαρκείς ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο αποκλεισμού από την αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός γεωργός αναλαμβάνει τη δέσμευση για μια βιολογική και υπεύθυνη παραγωγή, με μέριμνα για την αειφορία και για την υγεία των ανθρώπων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική γεωργία αναδεικνύεται ολοένα και εντονότερα ως μια ευκαιρία να καθιερωθεί στην Ευρώπη ένα νέο μοντέλο αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας που συμβάλλει στη συμμετοχική κοινωνική πρόνοια·

1.  θεωρεί, ως εκ τούτου, απαραίτητο να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στο ζήτημα και να αντιμετωπίζεται ως προτεραιότητα στο πλαίσιο των παρεμβάσεων με συλλογικό όφελος·

2.  προτείνει μια νομοθετική παρέμβαση που θα αναπροσδιορίσει τις διατάξεις σχετικά με την κοινωνική γεωργία με στόχο τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών ευκαιριών στον γεωργικό τομέα.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου