Postup : 2015/2897(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0441/2016

Predkladané texty :

B8-0441/2016

Rozpravy :

PV 13/04/2016 - 20
CRE 13/04/2016 - 20

Hlasovanie :

PV 14/04/2016 - 7.11
CRE 14/04/2016 - 7.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0135

NÁVRH UZNESENIA
PDF 230kWORD 136k
5.4.2016
PE579.858v01-00
 
B8-0441/2016

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o správe o Bosne a Hercegovine za rok 2015 (2015/2897(RSP))


Cristian Dan Preda v mene Výboru pre zahraničné veci

Uznesenie Európskeho parlamentu o správe o Bosne a Hercegovine za rok 2015 (2015/2897(RSP))  
B8-0441/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na druhej strane(1),

–  so zreteľom na žiadosť Bosny a Hercegoviny o členstvo v Európskej únii z 15. februára 2016;

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady z 21. apríla 2015 o uzavretí dohody o stabilizácii a pridružení s Bosnou a Hercegovinou,

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 19. až 20. júna 2003 o západnom Balkáne a na prílohu k nim s názvom Solúnska agenda pre západný Balkán: približovanie sa k európskej integrácii,

–  so zreteľom na závery Rady o Bosne a Hercegovine zo 16. marca, z 12. októbra a 15. decembra 2015,

–  so zreteľom na prvú schôdzu Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Bosna a Hercegovina, ktorá sa konala 5. – 6. novembra 2015 v Sarajeve, a na prvé zasadnutia Rady pre stabilizáciu a pridruženie medzi Bosnou a Hercegovinou a EÚ, ktoré sa konalo 11. decembra 2015, a výboru pre stabilizáciu a pridruženie medzi Bosnou a Hercegovinou a EÚ, ktoré sa konalo 17. decembra 2015,

–  so zreteľom na záverečné vyhlásenie predsedu viedenského samitu o západnom Balkáne z 27. augusta 2015 a na odporúčania organizácií občianskej spoločnosti pre viedenský samit v roku 2015,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. novembra 2015 s názvom Stratégia rozširovania EÚ (COM(2015)0611) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2015 (SWD(2015)0214),

–  so zreteľom na písomný záväzok k európskej integrácii, ktorý predsedníctvo Bosny a Hercegoviny prijalo 29. januára 2015 a ktorý parlamentné zhromaždenie Bosny a Hercegoviny schválilo 23. februára 2015, ako aj na program reforiem pre Bosnu a Hercegovinu na roky 2015 – 2018 prijatý na všetkých troch úrovniach verejnej správy v júli 2015,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o tejto krajine vrátane uznesenia z 9. júla 2015 o spomienke na Srebrenicu(2) a zo 17. decembra 2015 o 20. výročí Daytonskej mierovej dohody(3),

–  so zreteľom na konferenciu o európskej budúcnosti Bosny a Hercegoviny – 20 rokov po Daytonskej mierovej dohode, ktorá sa konala v Európskom parlamente 9. decembra 2015,

–  so zreteľom na prácu, ktorú vo funkcii stáleho spravodajcu pre Bosnu a Hercegovinu vo Výbore pre zahraničné veci odviedol Cristian Dan Preda,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ podporuje európsku perspektívu Bosny a Hercegoviny a jej územnú celistvosť, zvrchovanosť a jednotu;

B.  keďže pristúpenie k EÚ je inkluzívny proces, ktorý si vyžaduje národný konsenzus o programe reforiem; keďže občania Bosny a Hercegoviny musia byť v centre reforiem;

C.  keďže EÚ iniciovala obnovený prístup k Bosne a Hercegovine, aby táto krajina mohla dosiahnuť pokrok v integračnom procese do EÚ a riešiť zostávajúce problémy v sociálno-ekonomickej oblasti a v oblasti právneho štátu, čo by jej umožnilo pripraviť sa na budúce členstvo; keďže na základe tohto prístupu nadobudla 1. júna 2015 platnosť dohoda o stabilizácii a pridružení;

D.  keďže medzi rôznymi úrovňami verejnej správy je nevyhnutný účinný mechanizmus koordinácie pre záležitosti EÚ medzi rôznymi úrovňami vlády, aby sa zabezpečila lepšia interakcia s EÚ, aby sa uľahčilo zosúlaďovanie, vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov EÚ a aby bola žiadosť Bosny a Hercegoviny o členstvo v EÚ úspešná; keďže Rada ministrov Bosny a Hercegoviny prijala 26. januára 2016 Rozhodnutie o systéme koordinácie v procese európskej integrácie v Bosne a Hercegovine; keďže pokrok v jej koordinácii v záležitostiach EÚ pre Bosnu a Hercegovinu otvorí možnosť v plnej miere využívať financovanie EÚ;

E.  keďže je ešte stále 84 500 osôb vnútorne vysídlených a obrovský počet utečencov z Bosny a Hercegoviny sa nachádza v susedných krajinách, celej Európe a na celom svete;

F.  keďže silná politická podpora je kľúčovým faktorom k tomu, aby sa zefektívnilo inštitucionálne usporiadanie krajiny;

1.  víta prvú pozitívnejšiu správu Komisie o Bosne a Hercegovine a opakuje svoje jednoznačné odhodlanie podporovať európsku perspektívu Bosny a Hercegoviny; vyzýva orgány, aby preukázali odhodlanie v snahe o vykonanie inštitucionálnych a socioekonomických reforiem vrátane ich účinnej implementácie, a tiež dosahovanie stáleho pokroku v integračnom procese do EÚ; vyzýva na transparentnosť v procese plánovania a uskutočňovania reforiem; víta spoločný akčný plán štátu a subjektov na vykonávanie reformného programu 2015 – 2018 a vyzýva na harmonizovanú implementáciu s cieľom dosiahnuť skutočnú a viditeľnú zmenu v celej krajine a zlepšiť životy občanov Bosny a Hercegoviny;

2.  víta skutočnosť, že Bosna a Hercegovina predložila 15. februára 2016 žiadosť o členstvo v EÚ; vyzýva Radu, aby čo najskôr preskúmala túto žiadosť a bezodkladne ju poslala Komisii na začatie prípravy stanoviska;

3.  víta skutočnosť, že rada ministrov Bosny a Hercegoviny 26. januára 2016 prijala rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje koordinačný mechanizmus pre záležitosti EÚ, a 9. februára 2016 rokovaciu pozíciu o prispôsobení dohody o stabilizácii a pridružení po pristúpení Chorvátska k EÚ; pripomína, že tieto prvky sú spolu s primeraným pokrokom dosahovaným vo vykonávaní programu reforiem potrebné na to, aby EÚ posúdila žiadosť o členstvo ako dôveryhodnú; žiada, aby sa stanovisko subjektov k prijatému mechanizmu koordinácie bezodkladne harmonizovalo a podporuje spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými stranami na ďalšom zlepšení; vyzýva na jeho urýchlené zavedenie a naliehavo požaduje konštruktívnu spoluprácu v záležitostiach EÚ; zdôrazňuje, že tento mechanizmus je nevyhnutný na efektívne rozhodovanie v procese pristúpenia k EÚ; víta prvé konkrétne konzultácie, ktoré sa uskutočnili na parlamentnej úrovni, so zreteľom na úplné vykonávanie koordinačného mechanizmu, a dôrazne nabáda k ďalšiemu posilneniu týchto stretnutí medzi inštitucionálnymi aktérmi; opätovne trvá na prispôsobení obchodných koncesií poskytnutých podľa dohody o stabilizácii a pridružení; domnieva sa, že úplné vykonávanie dohody o stabilizácii a pridružení vrátane jej prispôsobenia je dôležitým prvkom záväzku Bosny a Hercegoviny voči EÚ a jednou z významných podmienok podpory jej kandidatúry na členstvo v EÚ; odporúčam aby Bosna a Hercegovina do svojho pokroku smerom k EÚ zapájala aj členské štáty EÚ;

4.  znova zdôrazňuje potrebu pokračovať aj s ústavnými, právnymi a politickými reformami, ktoré by Bosnu a Hercegovinu premenili na účinný, inkluzívny a plne fungujúci štát a pritom zaručili rovnosť a demokratické zastúpenie všetkých jej štátotvorných národov a občanov bez ohľadu na ich etnickú alebo náboženskú príslušnosť v súlade so zásadami vyjadrenými vo svojom predchádzajúcom uznesení vrátane kodanských kritérií a acquis EÚ, odporúčaní Benátskej komisie a Európskeho dohovoru o ľudských právach (EDĽP) a príslušných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP); vyzýva verejné orgány, aby aktívne presadzovali zásady legitímneho zastúpenia, federalizmu, decentralizácie a subsidiarity, európske hodnoty a význam európskej perspektívy; vyzýva inštitúcie EÚ, aby sa aktívne zapojili do úsilia o nájdenie udržateľného riešenia ústavného usporiadania Bosny a Hercegoviny;

5.  nalieha na politických a náboženských predstaviteľov, aby sa neuchyľovali k nacionalistickej a separatistickej rétorike, ktorá rozdeľuje a polarizuje spoločnosť, a aby pokračovali v politickom dialógu a činnostiach zameraných na vzájomný rešpekt, konsenzus a spoluprácu medzi legitímnymi politickými predstaviteľmi a ochranu rozmanitosti spoločnosti v krajine; vyzýva všetkých občanov, aby prijali možnosť zmierenia a spolupráce, čo sú kľúčové podmienky na získanie európskej perspektívy;

6.  zdôrazňuje významnú úlohu miestnej občianskej spoločnosti v procese budovania mieru a dosahovania zmierenia, najmä zapojenia mládeže do medzikultúrneho dialógu a výmen, ako aj do politickej sféry; berie na vedomie významnú úlohu kultúrnych aktivistov, umelcov, spisovateľov a akademikov v oblasti presadzovania dialógu a porozumenia medzi rôznymi skupinami v spoločnosti; naliehavo požaduje presadzovanie výchovy k demokracii, základným právam a občianstvu v Bosne a Hercegovine;

7.  berie na vedomie oznámenie prezidenta Republiky srbskej o odložení plánovaného referenda v Republike srbskej o celoštátnom systéme súdnictva Bosny a Hercegoviny; s poľutovaním však konštatuje, že toto rozhodnutie nebolo schválené národným zhromaždením Republiky srbskej; vyzýva na úplné upustenie od myšlienky referenda, keďže spochybňuje súdržnosť, zvrchovanosť a celistvosť krajiny a ohrozuje vynakladané úsilie o zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie všetkých občanov Bosny a Hercegoviny a o dosahovanie ďalšieho pokroku v oblasti integrácie do EÚ; zdôrazňuje, že akékoľvek nedostatky v oblasti súdnictva v Bosne a Hercegovine by sa mali riešiť v duchu spolupráce, a nie jednostrannými iniciatívami, a to v rámci rozšíreného štruktúrovaného dialógu o justícii; pripomína, že podľa Daytonskej dohody Republika srbská nemá právo na odtrhnutie;

8.  je veľmi znepokojený vyhláseniami ministra vnútra Republiky srbskej o budúcom výcviku osobitných policajných jednotiek Republiky srbskej v Ruskej federácii, o prehĺbení spolupráce najmä v oblasti výmeny informácií a o zámere nakúpiť ruské vojenské vybavenie; vyzýva verejné orgány Republiky srbskej, aby neviedli nezávislú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ktorá môže oslabovať politiku na celoštátnej úrovni;

9.  víta nadobudnutie platnosti dohody o stabilizácii a pridružení a skutočnosť, že Parlamentný výbor pre stabilizáciu a pridruženie bol prvý spoločný orgán vytvorený na jej základe; vyjadruje však hlboké poľutovanie nad tým, že neprijal svoj rokovací poriadok vzhľadom na pokusy o zavedenie blokovania na etnickom základe do pravidiel hlasovania Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie; pripomína, že dohoda o stabilizácii a pridružení si vyžaduje prijatie rokovacieho poriadku a jeho neprijatie je v priamom rozpore s plnením tejto dohody; naliehavo vyzýva bosniansku delegáciu, aby v tejto súvislosti na nasledujúcej schôdzi Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie bezodkladne začala konštruktívne pracovať na prijatí rokovacieho poriadku; víta prvé zasadnutie Rady pre stabilizáciu a pridruženie medzi Bosnou a Hercegovinou a EÚ, ktoré sa konalo 11. decembra 2015;

10.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že korupcia vrátane korupcie na najvyššej úrovni je naďalej rozšírená a že politické záväzky sa neprejavili v konkrétnych výsledkoch; je naďalej znepokojený slabým právnym a inštitucionálnym rámcom pre boj proti korupcii, ktorý umožňuje beztrestnú účasť na korupčných praktikách, ako aj nízkym počtom konečných rozsudkov v prípadoch korupcie; požaduje zlepšenie výsledkov účinného vyšetrovania a trestného stíhania prípadov korupcie na vysokých pozíciách – v súvislosti s politikmi, vysoko postavenými úradníkmi a regulačnými inštitúciami a v rámci verejného obstarávania a privatizácie; víta prijatie protikorupčnej stratégie a akčného plánu na roky 2015 – 2019 a naliehavo žiada vyčlenenie dostatočných rozpočtových prostriedkov na ich realizáciu; požaduje výrazné rozšírenie celoštátnej spolupráce medzi agentúrami; požaduje bezodkladné vytvorenie štruktúr cielene zameraných na prevenciu korupcie a jej monitorovanie a prijatie politických dokumentov zameraných na prevenciu korupcie na všetkých úrovniach verejnej správy; naliehavo vyzýva na bezodkladné úplné vykonanie odporúčaní skupiny GRECO;

11.  zdôrazňuje, že funkčné a stabilné súdnictvo má mimoriadny význam pre zaistenie uplatňovania zásad právneho štátu v krajine a pre ďalší pokrok Bosny a Hercegoviny na ceste do EÚ; vyjadruje znepokojenie nad zvýšeným tlakom politických aktérov na súdnictvo; konštatuje nevyhnutnú potrebu posilnenia nezávislosti súdnictva v Bosne a Hercegovine; vyjadruje znepokojenie nad prípadmi politického zasahovania do súdnych konaní, politizáciou postupov vymenúvania v oblasti súdnictva a pretrvávajúcou fragmentáciou na štyri rôzne právne systémy, ako aj absenciou účinného a objektívneho systému posudzovania odborných kvalít sudcov; víta aktualizovanú stratégiu reformy sektora súdnictva v rokoch 2014 – 2018 a vyzýva na vypracovanie akčného plánu na jej vykonávanie s výrazným zameraním na celoštátnu harmonizáciu; považuje za zásadné, aby sa zaistil profesionálnejší, nezávislejší a spoľahlivejší súdny systém vrátane systematického uplatňovania objektívnych kritérií pri vymenúvaní; víta protokol, ktorý podpísali ministri spravodlivosti jednotlivých entít aj celého štátu a ktorý je zameraný na reformu súdnictva na štátnej úrovni a na reformu Vysokej rady pre sudcov a prokuratúru; víta vymenovanie ombudsmana, ale je znepokojený pokračujúcimi ťažkosťami v oblasti finančných a ľudských zdrojov, ktorým čelí úrad ombudsmana; vyzýva na rýchle prijatie zákona o reforme inštitútu ombudsmana;

12.  naďalej vyjadruje znepokojenie nad veľmi obmedzeným prístupom k bezplatnej právnej pomoci; naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby prijali zákon o bezplatnej právnej pomoci na celoštátnej úrovni ako predpoklad na zabezpečenie rovnoprávneho, účinného a nediskriminačného prístupu k spravodlivosti; domnieva sa, že uplatňovanie takéhoto zákona je nevyhnutné na posilnenie dôvery občanov v právny štát;

13.  dôrazne odsudzuje ešte stále účinný zákon o verejnom poriadku v Republike srbskej, ktorý ohrozuje základné demokratické práva ako slobodu zhromažďovania, slobodu združovania a slobodu médií; naliehavo vyzýva na plnohodnotné vykonávanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, keďže je ešte stále nerovnomerné a často sa obmedzuje pri uplatňovaní práva na súkromie a ochranu obchodných záujmov spoločností, ktoré obchodujú so štátom, čo občanom nedáva efektívnu možnosť odvolania v prípade odopretia informácií; vyzdvihuje prijatie novely trestného zákonníka Bosny a Hercegoviny, ktorá uvádza jeho ustanovenia o mučení, nedobrovoľnom zmiznutí a znásilnení do súladu s medzinárodnými normami; naliehavo žiada verejné orgány, aby do trestného zákonníka zahrnuli trestné činy uvedené v dodatkovom protokole k medzinárodnému Dohovoru o počítačovej kriminalite;

14.  považuje za dôležité zlepšovať spoluprácu medzi parlamentmi na celoštátnej úrovni a na úrovni entít aj dištriktu Brčko a organizovať spoločné schôdze týchto parlamentov; berie na vedomie záväzky prijaté v rámci parlamentného partnerstva a naliehavo požaduje urýchlenú realizáciu výsledných odporúčaní, ako aj sfunkčnenie dohodnutého rámca spolupráce; v tomto kontexte víta podpis dokumentu o koncepcii mechanizmu spolupráce parlamentov v Bosne a Hercegovine na činnostiach súvisiacich s integračným procesom do EÚ; požaduje zlepšenie celkovej koordinácie so zhromaždeniami na úrovni kantónov;

15.  berie na vedomie vytvorenie spoločného parlamentného výboru pre bezpečnosť a obranu v apríli 2015, a naliehavo ho žiada, aby začal pracovať na utváraní a kontrole bezpečnostnej a obrannej politiky krajiny a na riadení procesu reformy v oblasti obrany; je znepokojený veľmi rozšírenou prítomnosťou zbraní v nelegálnej držbe obyvateľstva a ešte stále veľmi veľkými zásobami munície a zbraní, za ktoré stále zodpovedajú ozbrojené sily; chváli pokrok, ktorý ozbrojené sily dosiahli pri likvidovaní najnestabilnejšej munície a budovaní udržateľnej kapacity na spravovanie zvyšku zásob; naliehavo vyzýva na prijatie komplexného prístupu k riešeniu zostávajúcich výziev v oblasti odmínovania krajiny do roku 2019; vyzýva Komisiu a PK/VP, aby rozšírila pomoc pri týchto činnostiach;

16.  naliehavo žiada členov pracovnej skupiny pre prípravu novely volebného zákona Bosny a Hercegoviny, aby zaistili, aby zmeny tohto zákona vytvorili základ pre skutočne demokratické voľby ako prejav zvrchovanosti; zdôrazňuje, že demokratické voľby nemožno dosiahnuť, kým nebude možné trvalo uplatňovať široké spektrum iných ľudských práv a základných slobôd bez diskriminácie na základe etnickej príslušnosti, náboženstva, pohlavia, politických či iných názorov, majetku, pôvodu či iného stavu, ako aj bez svojvoľných a neprimeraných obmedzení;

17.  zastáva názor, že fragmentácia verejnej správy, jej spolitizovanie a slabá koordinácia politiky brzdia inštitucionálne a legislatívne reformy a majú vplyv na poskytovanie verejných služieb občanom; vyzýva príslušné orgány na všetkých úrovniach, aby posilnili strednodobé plánovanie politík a aby vypracovali komplexný celoštátny strategický rámec pre reformu verejnej správy a program hospodárenia s verejnými financiami v súlade s európskymi princípmi verejnej správy, ktoré boli pre kandidátov na členstvo v EÚ identifikované v rámci programu OECD s názvom SIGMA;

18.  uznáva, že poľnohospodárstvo je pre Bosnu a Hercegovinu kľúčové hospodárske odvetvie, keďže od neho priamo alebo nepriamo závisí zhruba 20 % obyvateľstva Bosny a Hercegoviny; víta preto pokrok dosiahnutý v oblasti bezpečnosti potravín a veterinárnej politiky, ako aj rozhodnutie Komisie schváliť vývoz mlieka a mliečnych výrobkov z Bosny a Hercegoviny do EÚ; nabáda na väčšie úsilie o zosúladenie veterinárneho a fytosanitárneho kontrolného systému s európskymi normami, ako aj na zavedenie potrebných inštitucionálnych štruktúr, ktoré by umožnili využívanie nástroja predvstupovej pomoci pre rozvoj vidieka; vyzýva vládu, aby podporovala vytvorenie celoštátneho ministerstva poľnohospodárstva a s ním spojenej rozvojovej stratégie;

19.  vyjadruje znepokojenie nad nedostatočnými mechanizmami spolupráce medzi vládou a organizáciami občianskej spoločnosti (OOS) vrátane ich obmedzenej schopnosti zapájať sa do politického dialógu o programe reforiem; považuje za zásadné rozšíriť úlohu občianskej spoločnosti a zapájať občanov do procesu pristúpenia k EÚ; opakuje výzvu na vytvorenie a uplatňovanie transparentných a inkluzívnych mechanizmov EÚ pre verejné konzultácie; vyzýva príslušné orgány na všetkých úrovniach, aby zlepšili príslušný právny a finančný rámec, prijali celoštátnu stratégiu pre OOS a zabezpečili transparentné verejné financovanie pre OOS s cieľom podporovať participatívnejšiu a inkluzívnejšiu demokraciu v celej krajine; vyzýva OOS a aktivistov na výrazné posilnenie ich kapacít a štruktúr a spoluprácu s orgánmi Bosny a Hercegoviny, EÚ a medzinárodným spoločenstvom; vyzýva tieto orgány, aby im v tomto úsilí pomáhali;

20.  berie na vedomie nekoordinované vykonávanie stratégie na roky 2014 – 2016 na boj proti organizovanému zločinu; naliehavo požaduje prijatie a vykonávanie novej stratégie a akčného plánu v oblasti prania špinavých peňazí podľa odporúčaní výboru MONEYVAL; zdôrazňuje, že je potrebný prístup zameraný na obete a multidisciplinárna a komplexná stratégia boja proti obchodovaniu s drogami a ľuďmi; vyzýva orgány EÚ a Bosny a Hercegoviny, aby spolupracovali na účinnom boji proti obchodovaniu s ľuďmi a poskytovaní ochrany obetiam; víta prijatie akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi v Bosne a Hercegovine na roky 2016 – 2019 vrátane jeho zamerania na problémy súvisiace s migrujúcimi pracovníkmi a núteným žobraním detí a vyzýva na jeho účinnú realizáciu; vyjadruje pretrvávajúce znepokojenie veľkým množstvom nelegálnych zbraní v Bosne, ktoré sa ľahko dostávajú do EÚ; vyzýva príslušné orgány, aby posilnili svoje úsilie o stíhanie obchodníkov so zbraňami a pašerákov a vynakladali väčšie úsilie v boji proti nekontrolovanému šíreniu zbraní a nezákonnému obchodovaniu s nimi, a to najmä pokiaľ ide o ručné a ľahké zbrane, a to aj prostredníctvom posilnenej regionálnej spolupráce a spolupráce medzi Bosnou a Hercegovinou a EÚ;

21.  vyzýva orgány, aby vypracovali akčný plán na vykonávanie stratégie na roky 2015 – 2020 na predchádzanie terorizmu a boj proti nemu; vyzýva orgány, aby posilnili svoje úsilie s cieľom zabezpečiť účinnejšiu celoštátnu spoluprácu medzi políciou a spravodajskými a bezpečnostnými agentúrami v boji proti terorizmu a násilnému extrémizmu; vyzýva na posilnenie protiteroristickej kapacity Bosny a Hercegoviny; nalieha na príslušné orgány, aby vyvinuli väčšie úsilie v boji proti financovaniu terorizmu vrátane vytvorenia právneho rámca s cieľom umožniť zmrazenie aktív teroristických skupín; považuje za dôležité, aby bezpečnostné operácie v Bosne a Hercegovine boli koordinované a údaje sa šírili v rámci krajiny; zdôrazňuje, že užšia spolupráca medzi regionálnymi bezpečnostnými službami má taktiež zásadný význam, a podporuje ďalšiu spoluprácu v tomto smere;

22.  zdôrazňuje, že Bosnu a Hercegovinu vážne postihol fenomén zahraničných bojovníkov a radikalizácie; je znepokojený radikalizáciou mladých ľudí, z ktorých vysoký počet – v porovnaní s inými krajinami regiónu – sa pridal k skupine Dá’iš; vyzýva na pokračovanie a posilnenie opatrení proti radikalizácii a terorizmu; víta úsilie o posilnenie dialógu medzi náboženstvami vrátane spoločného vyhlásenia politických a náboženských lídrov, v ktorom odsudzujú terorizmus a násilný extrémizmus; víta prvé rozsudky vynesené vo veci zahraničných bojovníkov na základe trestných činov financovania teroristickej činnosti, verejného podnecovania teroristických aktivít, ako aj organizovania a pridávania sa k skupine Dá’iš; vyzýva na urýchlený rozvoj účinných programov deradikalizácie a urýchlenú snahu o zabezpečenie lepšej hospodárskej perspektívy Bosne a Hercegovine v súlade s pozitívnym programom pre mládež v krajinách západného Balkánu, čo ich odradí od pridruženia k radikálnym alebo extrémistickým ideológiám; podporuje úsilie o zapojenie médií, akademickej obce a občianskej spoločnosti pri podpore zvyšovania informovanosti o rizikových faktoroch, ktoré spôsobujú radikalizáciu rozvinúť do násilného extrémizmu; vyzýva na vytvorenie vnútroštátnych a regionálnych sietí na zvyšovanie povedomia o radikalizácii, a to na základe najlepších postupov a nástrojov zo siete EÚ na zvyšovanie povedomia o radikalizácii; nabáda k užšej spolupráci s bezpečnostnými útvarmi EÚ a susedných krajín zahŕňajúcej výmenu informácií; podporuje policajné operácie v celej Bosne a Hercegovine vedúce k zatýkaniu osôb podozrivých z organizovania, podpory a financovania teroristických činností;

23.  konštatuje, že právny a inštitucionálny rámec pre dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd si vyžaduje podstatné zlepšenia; vyzýva k tomu, aby sa v spolupráci s OOS vypracovala celoštátna protidiskriminačná stratégia; opäť naliehavo vyzýva, aby sa do antidiskriminačného zákona začlenilo jasné vymedzenie rodovej identity, sexuálnej orientácie, veku a zdravotného postihnutia ako dôvodov diskriminácie; vyzýva na jeho účinné vykonávanie a posilnenie úlohy ombudsmana pre ľudské práva; je znepokojený diskrimináciou osôb so zdravotným postihnutím v oblasti zamestnania, vzdelávania, prístupu k zdravotnej starostlivosti a poskytovania iných služieb; vyjadruje znepokojenie nad násilím z nenávisti, nenávistnými prejavmi a správami o rozšírení hrozieb voči LGBTI osobám; nabáda vládu, aby tento problém riešila okrem iného vykonávaním opatrení na zvýšenie povedomia o právach LGBTI osôb v súdnictve, orgánoch presadzovania práva a širokej verejnosti; berie na vedomie významný pokrok v dokončovaní procesu evidencie občanov v prípade Rómov, je však naďalej znepokojený tým, že kroky v oblasti zlepšovania ich zdravia, vzdelania a vyhliadok na zamestnanie sú obmedzené; naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby osobitne bojovali proti rodovej diskriminácii; naliehavo žiada zrušenie ustanovenia o treste smrti v ústave entity Republika srbská;

24.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa nedosiahol žiadny pokrok, pokiaľ ide o vykonanie rozsudkov v prípadoch Sejdić a Zornić a pripomína, že Bosna a Hercegovina naďalej porušuje tieto rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva; opätovne zdôrazňuje, že nevykonanie týchto rozsudkov naďalej vedie k diskrimináciu občanov Bosny a Hercegoviny a mohlo by preto brániť v ceste pristúpenia Bosny a Hercegoviny k EÚ;

25.  naliehavo vyzýva na razantnejšie a riadne vyšetrovanie a trestné stíhanie v prípade trestných činov páchaných z nenávisti a verbálnych prejavov nenávisti, a to aj na etnickom základe, a v prípade šírenia extrémistických ideológií prostredníctvom sociálnych médií; vyjadruje poľutovanie nad tým, že federácia zostáva jediným územím na západnom Balkáne, kde sa trestanie trestných činov z nenávisti neupravuje v trestnom zákone, a naliehavo požaduje, aby sa doň príslušné ustanovenie vložilo; podobne požaduje, aby sa do trestných zákonov všetkých entít vložilo ustanovenie o nenávistných prejavoch;

26.  opakuje, že volebné právo a volebný systém musia dávať všetkým trom štátotvorným národom a všetkým ostatným občanom možnosť slobodne a samostatne voliť vlastných legitímnych politických zástupcov inštitúcií a verejných orgánov;

27.  zdôrazňuje dôležitú úlohu občianskej spoločnosti pri ochrane a podpore práv menšín v krajine, ako aj pri podpore sociálnej harmónie a tolerancie a zvyšovaní povedomia ľudí o prínosoch rozmanitosti; vyzýva na dôslednejšie zapájanie občianskej spoločnosti do riešenia výziev, ktoré prináša etnické rozdelenie, a to s cieľom pomôcť krajine s priblížením k EÚ; požaduje lepšiu koordináciu medzi príslušnými orgánmi a organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom zabezpečiť lepšie presadzovanie zákona o menšinách;

28.  víta prijatie stratégie na roky 2015 – 2018 na vykonávanie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu; požaduje urýchlené prijatie a zavedenie rámcovej stratégie vykonávania Istanbulského dohovoru; vyjadruje znepokojenie nad tým, že na celoštátnej úrovni chýba komplexný právny rámec v oblasti sexuálnych útokov a primeraný mechanizmus odškodnenia pre obete; vyzýva príslušné orgány, aby zabezpečili riadne financovanie a lepšiu právnu úpravu pre tzv. bezpečné domy a zlepšovanie a zaviedli harmonizovaný systém monitorovania prípadov násilia na ženách a zhromažďovania údajov o týchto prípadoch; taktiež vyzýva, aby sa vyvinulo maximálne úsilie s cieľom zvýšiť účasť žien v politike a v zamestnaní, zlepšiť ich sociálnu a hospodársku situáciu, najmä pokiaľ ide o prístup k právu na materskú dovolenku a dávkam, a podporovať, chrániť a posilňovať práva žien; naliehavo vyzýva vlády na všetkých úrovniach, aby s pomocou občianskej spoločnosti zvýšili informovanosť o týchto otázkach tak, aby ženy mohli využívať zákonne dostupné ochranné opatrenia;

29.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu vzdelávania pri vytváraní a podpore tolerantnej a inkluzívnej spoločnosti, ako aj pri podpore spolupráce a súdržnosti presahujúcej kultúrne, náboženské a etnické hranice; s ľútosťou konštatuje pomalý pokrok pri riešení javu „dve školy pod jednou strechou“ a iných foriem segregácie a diskriminácie na školách, ako aj skutočnosť, že stále nie sú vypracované spoločné základné študijné osnovy; naliehavo požaduje prijatie konkrétnych opatrení zameraných na naštartovanie odstránenia segregácie vzdelávacieho systému; zdôrazňuje, že je potrebné značné úsilie na zvýšenie účinnosti roztriešteného systému vzdelávania pri súčasnom zabezpečení práva na rovnaké príležitosti vzdelávania vo všetkých úradných jazykoch Bosny a Hercegoviny, ako aj práva každého spoločenstva na vzdelanie v jeho jazyku; naliehavo vyzýva orgány, aby účinne zaviedli princípy inkluzívneho vzdelávania, a to aj pokiaľ ide o deti so zdravotným postihnutím;

30.  víta aktívne zapojenie Bosny a Hercegoviny do platformy západného Balkánu pre vzdelávanie a odbornú prípravu, ako aj jej pokračujúce zapojenie do programov Erasmus+ a Western Balkans Youth Window, ktoré zohráva veľmi dôležitú úlohu v boji s veľmi vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí; víta tiež odhodlanie Bosny a Hercegoviny zúčastniť sa štúdie OECD PISA v roku 2018; považuje túto štúdiu za užitočný nástroj diskusie o kvalite vzdelávania a potrebných reformách; vyzdvihuje, že všetkých 13 ministerstiev školstva a všetky súvisiace agentúry vyjadrili vôľu podieľať sa na tomto spoločnom úsilí; vyzýva Komisiu, aby zvážila financovanie účasti Bosny a Hercegoviny v tejto štúdii z predvstupových fondov;

31.  zdôrazňuje, že nezávislé a profesionálne mediálne inštitúcie sú jednou z kľúčových zložiek prekvitajúcej demokratickej spoločnosti; vyjadruje preto znepokojenie spiatočníckymi krokmi v oblasti slobody prejavu, prípadmi politického nátlaku a zastrašovania novinárov vrátane vystavenia niektorých mediálnych spoločností falošným finančným a iným kontrolám zo strany miestnych a celoštátnych orgánov a pokračujúcou polarizáciou médií na základe politickej a etnickej príslušnosti; vyzýva príslušné orgány, aby vykonali dôsledné vyšetrovanie útokov na novinárov a aby vytvorili právny rámec ochrany novinárov; navyše naliehavo vyzýva na urýchlené zabezpečenie politickej, inštitucionálnej a finančnej nezávislosti regulačného orgánu pre oblasť komunikácií a na zaručenie transparentnosti vlastníctva médií odstránením všetkých medzier v právnych predpisoch, ktoré systematicky bránia úplnej transparentnosti; konštatuje, že realizácia týchto opatrení je kľúčová na zabezpečenie toho, aby nedochádzalo k žiadnym nenáležitým politickým tlakom; žiada zabezpečenie plurality médií a vysielania vo všetkých úradných jazykoch; vzhľadom na význam existencie verejnoprávneho vysielania pre jednotu Bosny a Hercegoviny vyzýva tiež na posilnenie redakčnej nezávislosti a finančnej stability verejnoprávneho vysielania; vyjadruje znepokojenie tým, že sa trestne nestíhajú kybernetické útoky namierené proti informačným stránkam;

32.  víta pokrok pri vybavovaní nedoriešených prípadov vojnových zločinov; berie na vedomie obavy Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu týkajúce sa nedostatočných následných opatrení štátnej prokuratúry vo veci opakovaných žiadostí o doriešenie prípadov vojnových zločinov; požaduje prehodnotenie národnej stratégie týkajúcej sa vojnových zločinov, účinnejšie trestné stíhanie v prípadoch sexuálneho násilia spáchaného počas vojny a zlepšenie ochrany obetí; žiada, aby sa zaručilo ich právo na účinnú kompenzáciu;

33.  berie na vedomie určité kroky a požaduje výraznejšie napredovanie, pokiaľ ide o trvalý návrat utečencov a osôb vysídlených v rámci krajiny vrátane zamestnania, vzdelávania, sociálnej ochrany, zdravotnej starostlivosti a návratu majetku na miestnej úrovni; pripomína, že je dôležité podporovať ich trvalý návrat do Bosny a Hercegoviny, najmä do Republiky srbskej; vyzýva všetky úrovne vlády na ich ochranu a na urýchlenie procesu ich návratu zavedením a vykonávaním všetkých potrebných legislatívnych a administratívnych opatrení; vyzýva na účinné vykonávanie revidovanej stratégie týkajúcej sa prílohy VII k Daytonskej mierovej dohode; vyzýva Komisiu, aby poskytla primeranú finančnú a projektovú podporu, ktorá by tento proces uľahčila; poznamenáva, že počet nezvestných osôb je naďalej vysoký, a vyzýva príslušné orgány, aby nastúpili na cestu intenzívnej spolupráce a zintenzívnili úsilie pri hľadaní 7 019 osôb stále nezvestných v dôsledku vojny; zdôrazňuje, že je potrebné viac rozvinúť alternatívne prístupy k spravodlivosti, a to okrem iného na základe stratégie pre spravodlivosť v prechodnom období v rámci Rozvojového programu OSN; vyzýva príslušné orgány Bosny a Hercegoviny, aby investovali významné prostriedky do príslušných programov;

34.  konštatuje, že povojnová obnova a rekonštrukcia síce bola v Bosne a Hercegovine zväčša úspešná a priviedla krajinu bližšie k EÚ, pretrvávajú však výzvy týkajúce sa udržateľnosti procesu zmierenia; zdôrazňuje preto význam vzdelávania v oblasti zmierenia a vzájomného porozumenia v spoločnosti;

35.  víta zvýšenie registrovanej zamestnanosti, ako aj prvé kroky vykonané s cieľom posilniť koordináciu politík a zlepšiť podnikateľské prostredie; je naďalej znepokojený vplyvom štátu na hospodárstvo, kvalitou verejných financií, vysokým stupňom závislosti od financovania z medzinárodných úverových investícií, nejasným pôvodom medzinárodných investícií a zložitými podmienkami na trhu práce; zdôrazňuje potrebu riešiť pretrvávajúco vysokú dlhodobú mieru nezamestnanosti (27,6 %), a to aj veľmi vysokú mieru nezamestnanosti mladých ľudí (62,7 %), ako aj otázku rozsiahleho neformálneho hospodárstva a zlepšovať fungovanie trhu práce;

36.  víta prijatie nových pracovnoprávnych predpisov oboma entitami; vyjadruje poľutovanie nad neexistenciou zjednoteného uceleného hospodárskeho priestoru, čo narúša podnikateľské prostredie; naliehavo vyzýva na ďalšie zlepšovanie podnikateľského prostredia prostredníctvom posilnenia právneho štátu, zjednodušenia vymáhateľnosti zmluvného plnenia a boja proti korupcii; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Bosna a Hercegovina nevytvorila stratégiu pre MSP na úrovni štátu;

37.  naliehavo požaduje prijatie celoštátnych odvetvových stratégií v oblasti dopravy, energetiky a životného prostredia; zdôrazňuje, že tieto stratégie sú okrem iného potrebné na to, aby bolo možné naplno využívať predvstupovú pomoc EÚ;

38.  víta zapojenie Bosny a Hercegoviny do iniciatívy Western Balkan 6; zdôrazňuje význam dvoch hlavných investičných projektov, Stara Gradiška a Svilaj, ktoré uľahčia obchod, regionálnu integráciu a udržateľný rast; naliehavo žiada príslušné orgány, aby zaistili úplné a urýchlené vykonávanie technických noriem a nenormatívnych opatrení v oblasti dopravy, ktoré boli dohodnuté na samite krajín západného Balkánu vo Viedni v roku 2015 (napr. zosúladenie a zjednodušenie postupov prekračovania hraníc, informačných systémov a režimov údržby, oddelenie a prístup tretích strán do sietí) ešte pred konaním nasledujúceho samitu v roku 2016 v Paríži;

39.  žiada, aby výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov boli bez ďalších prieťahov zverejnené, pretože sú nápomocné pri hospodárskom a sociálnom plánovaní; poukazuje na to, že údaje zo sčítania v roku 2013 bude potrebné uviesť v dotazníku, ktorý Bosna a Hercegovina dostane od Komisie;

40.  naliehavo vyzýva štatistické úrady Bosny a Hercegoviny, aby uviedli svoje štatistiky do súladu s normami Eurostatu;

41.  vyjadruje znepokojenie nad spiatočníckymi krokmi v oblasti informačnej spoločnosti; požaduje urýchlené uskutočnenie prechodu na digitálne technológie; naliehavo vyzýva na vytvorenie dozorného orgánu pre certifikáciu elektronického obchodu a elektronického podpisu zákonmi na štátnej úrovni, pretože je ešte stále potrebné implementovať ho vzhľadom na absenciu takéhoto orgánu; vyzýva zodpovedné orgány, aby urýchlili úspešné používanie európskeho núdzového čísla 112, ktoré sa zaviedlo v roku 2009;

42.  berie vedomie opatrenia a kroky vykonané na prispôsobenie sa zmene klímy a počiatočné kroky na rozvoj siete ochrany prírody Natura 2000; vyzýva príslušné orgány, aby zaviedli harmonizovaný právny rámec ochrany životného prostredia a opatrení v oblasti klímy a aby posilnili strategické plánovanie a zabezpečenie súladu s acquis v týchto oblastiach; vyzýva príslušné orgány, aby v súlade s normami EÚ v oblasti životného prostredia zabránili nadmernému znečisťovaniu ovzdušia, a to aj pokiaľ ide o znečistenie spôsobené ropnou rafinériou v Bosanskom Brode; opakuje, že je potrebné, aby Bosna a Hercegovina v plnej miere plnila svoje záväzky týkajúce sa Dohovoru o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice (Espoo, 1991) a jeho Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení (Kyjev, 2003);

43.  vyjadruje blahoželanie Bosne a Hercegovine pri príležitosti začiatku jej predsedníctva v Energetickom spoločenstve v roku 2016; je však znepokojený tým, že Energetické spoločenstvo Bosne a Hercegovine uložilo sankcie; opätovne vyzýva Bosnu a Hercegovinu, aby prijala opatrenia na pripojenie k energetickej infraštruktúre susedných krajín a aby plnila všetky svoje zmluvné záväzky podľa Zmluvy o Energetickom spoločenstve;

44.  odsudzuje zákon o verejnom pokoji a poriadku prijatý v Republike srbskej vo februári 2015, podľa ktorého sú trestné príspevky v sociálnych médiách, ktoré narúšajú verejný poriadok alebo obsahujú neslušný, útočný alebo urážlivý obsah, keďže to pripravuje pôdu na zákonné obmedzovanie slobody prejavu na internete a slobodných médií a môže spôsobiť autocenzúru používateľov sociálnych médií;

45.  oceňuje konštruktívnu a aktívnu úlohu Bosny a Hercegoviny v rámci podpory regionálnej spolupráce; domnieva sa, že konkrétna spolupráca v oblastiach spoločného záujmu môže prispieť k stabilizácii západného Balkánu; víta dohodu o hraniciach s Čiernou Horou; žiada ďalšie úsilie o vyriešenie otvorených dvojstranných otázok vrátane otázok hraníc so Srbskom a Chorvátskom a riešenie cezhraničného znečisťovania životného prostredia; víta prvé spoločné zasadnutie Rady ministrov Bosny a Hercegoviny so srbskou vládou, ktoré sa uskutočnilo 4. novembra 2015 v Sarajeve;

46.  víta zvýšenie miery zosúladenia s rozhodnutiami SZBP z 52 % na 62 %; vzhľadom na žiadosť Bosny a Hercegoviny o členstvo v EÚ považuje za potrebné v značnej miere koordinovať zahraničnú politiku so SZBP EÚ;

47.  vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby v kontexte nadchádzajúcich miestnych volieb uplatňovali príslušné odporúčania medzinárodných a miestnych pozorovateľov a Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) OBSE, a to s cieľom zaistiť dôveryhodnosť a integritu volebného procesu; naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby sa čo najskôr začali venovať regulácii miestnych volieb v Mostare;

48.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke, Rade, Komisii, predsedníctvu Bosny a Hercegoviny, Rade ministrov Bosny a Hercegoviny, parlamentnému zhromaždeniu Bosny a Hercegoviny, vládam a parlamentom Federácie Bosny a Hercegoviny a Republiky srbskej a vládam 10 kantónov.

(1)

Ú. v. ES L 164, 30.6.2015, s. 2.

(2)

Prijaté texty, P8_TA-PROV(2015)0276.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0471.

Právne oznámenie