ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 382kWORD 59k
31.3.2016
PE579.860v01-00
 
B8-0443/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την κλιμάκωση της βίας κατά χριστιανών στον κόσμο


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κλιμάκωση της βίας κατά χριστιανών στον κόσμο  
B8-0443/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της ΜΚΟ Open Doors σχετικά με τους διωγμούς χριστιανών ανά τον κόσμο, μεταξύ του Νοεμβρίου του 2014 και του Οκτωβρίου του 2015 έχουν σκοτωθεί λόγω της πίστης τους τουλάχιστον 7.100 χριστιανοί·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, από το 2012 μέχρι σήμερα διπλασιάζεται ανά έτος ο αριθμός των φονευόμενων ανά τον κόσμο χριστιανών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων των επιθέσεων στις εκκλησίες (το 2015 έφθασαν τις 2.400), οι χώρες στις οποίες υφίστανται οι χριστιανοί τους περισσότερους διωγμούς είναι αυτές στις οποίες επικρατεί ο ισλαμικός φονταμενταλισμός (35 από τις πρώτες 50 χώρες στον κατάλογο της Open Doors) και ότι οι αντιχριστιανικοί διωγμοί θεωρούνται συχνά εθνοκαθάρσεις·

1.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα που αναστέλλουν την κλιμάκωση της βίας εις βάρος χριστιανών στον κόσμο·

2.   καλεί επίσης την Επιτροπή να ορίσει επαρκείς διασφαλίσεις κατά της εντεινόμενης χριστιανοφοβίας στην ΕΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου