ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 446kWORD 60k
29.1.2016
PE579.861v01-00
 
B8-0444/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την πρόσβαση των ενηλίκων αιτούντων άσυλο στην εκπαίδευση


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόσβαση των ενηλίκων αιτούντων άσυλο στην εκπαίδευση   
B8-0444/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 και 166 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/33/ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρείται το πρώτο βήμα, για να είναι ένα άτομο ανεξάρτητο και να γνωρίζει τα δικαιώματά του·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή επαρκούς εκπαίδευσης στους αιτούντες άσυλο θα τους βοηθούσε να γίνονται αποδεκτοί και θα συνέβαλλε άμεσα στην επίτευξη στόχων κοινωνικής ανάπτυξης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση προβλέπεται επί του παρόντος για τους ανήλικους αιτούντες άσυλο ή για τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων άσυλο, ενώ οι ενήλικες αιτούντες άσυλο έχουν μόνο τη δυνατότητα πρόσβασης σε σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή εκπαίδευσης στους ενήλικες που την είχαν στερηθεί στις χώρες καταγωγής τους θα παρείχε εξειδικευμένους ανθρώπινους πόρους, ικανούς να συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της ίδιας της Ένωσης·

1.  ζητά από την Επιτροπή να δώσει κίνητρα για την πρόσβαση των ενηλίκων στην εκπαίδευση, θεσπίζοντας, όπου κρίνεται απαραίτητο, ένα ταμείο στήριξης για τα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου