ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 448kWORD 60k
31.3.2016
PE579.863v01-00
 
B8-0446/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την προειδοποίηση του EUIPO για τις παραποιήσεις


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προειδοποίηση του EUIPO για τις παραποιήσεις  
B8-0446/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη τις δυο πρόσφατες εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν από το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), από τις οποίες προκύπτουν οι τεράστιες ζημιές για την οικονομία της ΕΕ από τις παραποιήσεις τσαντών, ρολογιών και κοσμημάτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιτίας των παραποιήσεων ο τομέας των δερμάτινων πανευρωπαϊκά είχε απώλειες πωλήσεων 3,2 εκατομμυρίων ευρώ και 25.700 χαμένες θέσεις εργασίας , ενώ ο τομέας της κοσμηματοποιίας έχει υποστεί ζημιές 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από τις απώλειες στις πωλήσεις με 28.500 χαμένες θέσεις εργασίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιταλία είναι το κράτος μέλος που πλήττεται περισσότερο από το φαινόμενο των παραποιήσεων στους δυο αυτούς τομείς με απώλειες 520 εκατομμυρίων ευρώ και 3.400 χαμένες θέσεις εργασίας στον τομέα των δερμάτινων και με απώλειες 400 εκατομμυρίων ευρώ και 4 χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας στον τομέα της κοσμηματοποιίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη την κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο θέμα της απασχόλησης και την ανάγκη τόνωσης της οικονομίας·

1.  καλεί την Επιτροπή να λάβει επαρκή μέτρα για τον περιορισμό των παραποιήσεων στους εν λόγω τομείς·

2.   καλεί επίσης την Επιτροπή να αξιολογήσει μορφές στήριξης των τομέων αυτών που πλήττονται από τη μαζική διάθεση παραποιημένων προϊόντων στην αγορά της Κοινότητας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου