ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 457kWORD 61k
31.3.2016
PE579.864v01-00
 
B8-0447/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με το σύστημα χαρακτηρισμού ως DOC και DOCG των επαπειλούμενων ιταλικών κρασιών


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σύστημα χαρακτηρισμού ως DOC και DOCG των επαπειλούμενων ιταλικών κρασιών  
B8-0447/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή κρασιού στην Ιταλία, η οποία, με 48,9 εκατομμύρια εκατόλιτρα παραχθέντος οίνου, 332 διαφορετικά κρασιά προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (DOC), 73 προστατευόμενης ονομασίας γεωγραφικής προέλευσης (DOCG) και 118 τυπικής γεωγραφικής ενδείξεως (IGT), ήταν το 2015 η καλύτερη στον κόσμο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αμπελοοινικός κλάδος αποτελεί έναν από τους τομείς μεγαλύτερης στρατηγικής σημασίας για την ιταλική οικονομία, με κύκλο εργασιών 9,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και 1 εκατομμύριο 250 χιλιάδες θέσεις εργασίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία διαδικασία αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 για την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των οίνων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία πιθανή απαλλαγή από την υποχρέωση επισήμανσης των κρασιών DOC και DOCG θα παρείχε τη δυνατότητα σε οινοπαραγωγούς από την ΕΕ και από τρίτες χώρες να καλλιεργούν εκτός Ιταλίας ιταλικές ποικιλίες αμπέλου και να προβαίνουν στην εμπορία αυτών των κρασιών με ιταλικές ονομασίες προέλευσης (όπως Barbera και Lambrusco) χωρίς να προσδιορίζουν τον πραγματικό τόπο προέλευσης των σταφυλιών·

Ε.  λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, σύμφωνα με την ιταλική εθνική συνομοσπονδία αγροτών (Coldiretti), το σύστημα αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στις ιταλικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα ήταν πλέον σε θέση να προστατεύουν τον τυπικό χαρακτήρα των οίνων τους·

1.  καλεί την Επιτροπή να άρει οριστικά το σχέδιο για την απαλλαγή από την υποχρέωση επισήμανσης των κρασιών, ένα σχέδιο το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστιες ζημίες στα κρασιά που παράγονται στην Ιταλία·

2.   καλεί επίσης την Επιτροπή να προστατεύσει, στο πλαίσιο των τρεχουσών και μελλοντικών διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, το σύστημα επισήμανσης των κρασιών με ετικέτες Doc-Docg.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου