ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 446kWORD 59k
14.3.2016
PE579.865v01-00
 
B8-0448/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την καθιέρωση κινήτρων για τη χρήση των βιολογικών αποβλήτων για την παραγωγή καθαρής ενέργειας


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καθιέρωση κινήτρων για τη χρήση των βιολογικών αποβλήτων για την παραγωγή καθαρής ενέργειας  
B8-0448/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρησιμοποίηση ορισμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις ευρωπαϊκές γεωργικές επιχειρήσεις θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο σύστημα διαχείρισης, με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους και των επιπτώσεων στο περιβάλλον·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βιολογικά απόβλητα από την παραγωγή τροφίμων, όπως τα εσπεριδοειδή και οι ελιές, είναι μια όλο και πιο απαραίτητη πηγή για την παραγωγή καθαρής ενέργειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοποίηση των αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας θα είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθεί το πρόσθετο κόστος της διάθεσης τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με την παραγωγή μονάδων βιοαερίου έχουν καταδείξει πως αυτή η τεχνολογία λειτουργεί θετικά με τη βοήθεια των βιολογικών αποβλήτων·

1.  προτείνει στην Επιτροπή να εκπονήσει μια σχετική νομοθετική παρέμβαση, προκειμένου να ενθαρρύνει τη χρήση των βιολογικών αποβλήτων για την παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου