ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 459kWORD 60k
25.2.2016
PE579.874v01-00
 
B8-0450/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


sulla costituzione di nuove famiglie tra i giovani europei


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δημιουργία νέων οικογενειών από τους νέους της Ευρώπης  
B8-0450/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραδοσιακή οικογένεια είναι το βασικό κύτταρο της ευρωπαϊκής κοινωνίας, γύρω από το οποίο είναι βασισμένο ένα τμήμα της οικονομικής ανάπτυξης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θεσμός της παραδοσιακής οικογένειας βάλλεται σήμερα καθημερινά από πρωτοφανείς επιθέσεις με στόχο την αποδόμηση των αξιών της και τη μείωση της σημασίας της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογένεια είναι απαραίτητη για πρακτικούς λόγους αλλά και για την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την καθοδήγηση των σημερινών και μελλοντικών νέων πολιτών της Ευρώπης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση, η αβεβαιότητα για το μέλλον και το εισόδημα από την εργασία έχουν γίνει όλο και περισσότερο οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι νέοι δεν προσπαθούν να δημιουργήσουν νέες οικογένειες, πράγμα που συνεπάγεται δραστική μείωση της δημογραφικής αύξησης στην Ευρώπη·

1.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να δοθεί περισσότερη προσοχή στο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να εξεταστεί ως ζήτημα προτεραιότητας·

2.  προτείνει στην Επιτροπή να εκπονήσει μια νομοθετική παρέμβαση, να καταρτίσει προγράμματα και να διαθέσει χρηματοδοτικά κονδύλια για να διευκολύνει τη δημιουργία νέων οικογενειών μεταξύ των νέων Ευρωπαίων.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου