ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 447kWORD 60k
4.4.2016
PE579.875v01-00
 
B8-0451/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με σχέδια αστικής ανάπλασης με στόχο την αξιοποίηση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με σχέδια αστικής ανάπλασης με στόχο την αξιοποίηση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη  
B8-B8-0451/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εδαφικές εκτάσεις αποτελούν πολύτιμο και μη ανανεώσιμο πόρο, ο οποίος καταναλώνεται με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς, γεγονός που οδηγεί σε μη αναστρέψιμη απώλεια πόρων και ευκαιριών ανάπτυξης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω ανησυχητική τάση μπορεί να αντιστραφεί με τη βοήθεια των ορθών πρακτικών που έχουν ήδη εφαρμόσει πολλοί ευρωπαϊκοί δήμοι για την αστική ανάπλαση και τη διαμόρφωση τοπίου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί τουριστικοί δήμοι της ΕΕ έχουν αποδείξει ότι μια αλλαγή πορείας είναι δυνατή και αναγκαία, με την προώθηση της ανάκτησης και της ανάπλασης των υφιστάμενων κτιρίων και των εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων, τη διασφάλιση του περιβάλλοντος και την εκ νέου αξιοποίηση γεωργικών περιοχών και χώρων πρασίνου·

1.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε ανάλογες παρεμβάσεις·

2.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει νομοθεσία με στόχο την ενθάρρυνση των σχεδίων αστικής ανάπλασης, την αξιοποίηση του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των δημοσίων εδαφικών εκτάσεων.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου