ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 447kWORD 59k
6.4.2016
PE579.877v01-00
 
B8-0453/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις ευρωπαϊκές πανεπιστημιακές πρωτοβουλίες


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές πανεπιστημιακές πρωτοβουλίες  
B8-0453/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια υπάρχει μεγάλη τάση μεταξύ των νέων σπουδαστών να δημιουργούν ανεξάρτητες και δωρεάν πανεπιστημιακές εφημερίδες λόγω της ανάγκης τους για ένα σημείο συνάντησης και προβληματισμού σχετικά με θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους νέους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των πρωταρχικών στόχων των εν λόγω μέσων ενημέρωσης είναι η επιθυμία αλλαγής του τρόπου πληροφόρησης, ως μια εναλλακτική σε σχέση με τις πληροφορίες που διατίθενται στα συνήθη μέσα ενημέρωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν διατίθεντο οι ανάλογοι πόροι, οι πανεπιστημιακές εφημερίδες, στο πλαίσιο ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου, θα μπορούσαν να αναδειχθούν σε μια ανεξάντλητη πηγή πληροφόρησης και κατάρτισης·

1.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα εν λόγω ζητήματα στο πλαίσιο των πολιτικών για τη νεολαία και τον πολιτισμό·

2.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει νομοθεσία για την προστασία των πανεπιστημιακών εφημερίδων στα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου