ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 450kWORD 61k
29.3.2016
PE579.879v01-00
 
B8-0455/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις διακρίσεις στη διαδικασία χορήγησης θεωρήσεων προς ιρακινές θρησκευτικές μειονότητες


Edouard Ferrand, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διακρίσεις στη διαδικασία χορήγησης θεωρήσεων προς ιρακινές θρησκευτικές μειονότητες  
B8-0455/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει σημαντικά περιορίσει τον αριθμό των θεωρήσεων που χορηγούνται σε οικογένειες που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες του Ιράκ, χριστιανούς και Γιαζίντι, θύματα της ισλαμικής τρομοκρατίας που μαστίζει τη χώρα για πολλά χρόνια·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ του Ιανουαρίου 2015 και του Ιανουαρίου 2016, ο αριθμός των θεωρήσεων που χορηγήθηκαν από τη Γαλλία πέρασε από 300 σε 84·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη τις δρακόντειες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιες οικογένειες, δηλαδή, α) να βρίσκονται σε ευάλωτη θέση, β) να έχουν ένα δεσμό με τη Γαλλία και γ) να μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη καταλύματος κατά την άφιξή τους·

1.  επισημαίνει ότι οι τρεις αυτές προϋποθέσεις δεν φαίνεται να απαιτούνται για άλλους αιτούντες άσυλο στη Γαλλία·

2.  σημειώνει ότι αυτός ο περιορισμός στη χορήγηση θεωρήσεων, πέραν του μεροληπτικού χαρακτήρα του, δεν συνάδει με τις δεσμεύσεις που δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο αναφέρθηκε σε απλοποίηση της διαδικασίας·

3.  καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ζητήσει επειγόντως διευκρινίσεις από τη γαλλική κυβέρνηση σχετικά με τις αιτήσεις θεώρησης από πρόσωπα που ανήκουν σε ιρακινές μειονότητες.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου