ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 457kWORD 60k
29.3.2016
PE579.880v01-00
 
B8-0456/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με το ζήτημα της μετανάστευσης και τη διείσδυση των τζιχαντιστών


Edouard Ferrand, Nicolas Bay, Matteo Salvini, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ζήτημα της μετανάστευσης και τη διείσδυση των τζιχαντιστών  
B8-0456/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωθυπουργός της Πολωνίας, κα Beata SZYDLO, δήλωσε ότι, λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων στις Βρυξέλλες, η Πολωνία δεν θα συμμετάσχει πλέον στο πρόγραμμα κατανομής των μεταναστών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κα Beata SZYDLO, οι φονικές επιθέσεις των Βρυξελλών καταδεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει κάθε έλεγχο επί της μεταναστευτικής κρίσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα κατανομής των μεταναστών με ποσόστωση είχε επιβάλει στην Πολωνία την υποδοχή 6.500 προσφύγων που προέρχονταν από την Ιταλία και την Ελλάδα, μία ποσόστωση την οποία η κυβέρνηση είχε άμεσα παγώσει σε συνέχεια των επιθέσεων στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 2015·

1.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον συντονιστή για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας να αντιμετωπίσουν σοβαρά το ζήτημα της μετανάστευσης και της διείσδυσης των τζιχαντιστών, ακολουθώντας το παράδειγμα της πολωνικής κυβέρνησης η οποία αποφάσισε να μην αναλάβει κινδύνους υποδεχόμενη άτομα των οποίων η ταυτότητα παραμένει συχνά δύσκολο να εξακριβωθεί.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου