ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 451kWORD 59k
29.3.2016
PE579.881v01-00
 
B8-0457/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τον τερματισμό του συστήματος Σένγκεν


Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον τερματισμό του συστήματος Σένγκεν  
B8-0457/20416

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  έχοντας υπόψη ότι, κατόπιν των επιθέσεων της 22ας Μαρτίου του τρέχοντος έτους στις Βρυξέλλες, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η Ευρώπη αποτελεί πλέον στόχο της ισλαμικής τρομοκρατίας, η οποία οργανώνεται από μια πραγματική πέμπτη φάλαγγα που είναι παρούσα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες·

B.  έχοντας υπόψη ότι έχει αυξηθεί σημαντικά ο κίνδυνος που συνιστά η τρομοκρατία μετά τη μαζική εισροή μεταναστών στην Ευρώπη, ανάμεσα στους οποίους έχει παρεισφρήσει μεγάλος αριθμός τζιχαντιστών·

Γ.  έχοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται από το άρθρο 3 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη ΕΕ) να εγγυάται στους πολίτες της «χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης [...] και την πρόληψη [...] της εγκληματικότητας»·

1.  καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προβεί στον άμεσο τερματισμό της πολιτικής της αδιάκριτης υποδοχής μεταναστών·

2.  καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θέσει τέρμα στο σύστημα Σένγκεν και, συνεπώς, να διασφαλίσει την αποκατάσταση των συνόρων μεταξύ των κρατών.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου