ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 459kWORD 60k
29.3.2016
PE579.882v01-00
 
B8-0458/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τους χριστιανούς, τη θρησκευτική ομάδα που διώκεται περισσότερο από όλες στον κόσμο


Edouard Ferrand, Nicolas Bay, Matteo Salvini, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους χριστιανούς, τη θρησκευτική ομάδα που διώκεται περισσότερο από όλες στον κόσμο  
B8-0458/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε έκθεση της οργάνωσης Aid to the Church in Need (ACN) αναφέρεται ότι, στις 81 από τις 196 χώρες που εξετάστηκαν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα θρησκευτικής ελευθερίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην κατηγορία «υψηλής μισαλλοδοξίας» περιλαμβάνονται 20 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 14 όπου οι θρησκευτικές διώξεις σχετίζονται με τον ισλαμικό εξτρεμισμό·

1.  γνωρίζοντας ότι στο Αφγανιστάν, τη Σαουδική Αραβία, την Κεντρική Αφρική, την Αίγυπτο, το Ιράν, το Ιράκ, τη Λιβύη, τις Μαλδίβες, τη Νιγηρία, το Πακιστάν, τη Σομαλία, το Σουδάν, τη Συρία και την Υεμένη, οι Χριστιανοί παραμένουν η περισσότερο διωκόμενη θρησκευτική μειονότητα·

2.  σημειώνοντας ότι οι χριστιανοί είναι η θρησκευτική ομάδα που διώκεται περισσότερο από όλες στον κόσμο·

3.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 6 και 21 της Συνθήκης ΕΕ και το άρθρο 205 της ΣΛΕΕ, να αναλάβουν μια διεθνή πολιτική μεγίστης εμβέλειας όσον αφορά τις διακρίσεις και τις διώξεις των χριστιανών σε όλο τον κόσμο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις των κρατών: Αφγανιστάν, Σαουδική Αραβία, Κεντρική Αφρική, Αίγυπτο, Ιράν, Ιράκ, Λιβύη, Μαλδίβες, Νιγηρία, Πακιστάν, Σομαλία, Σουδάν, Συρία και Υεμένη.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου