ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 291kWORD 59k
7.4.2016
PE579.884v01-00
 
B8-0460/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη χρήση νέων πηγών ενέργειας


Gianluca Buonanno

Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sull'utilizzo di nuove fonti di energia  
B8-0460/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με σοβαρές μελέτες, ορισμένοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι είναι δυνατή η μετατροπή αερίων από απορρίμματα φρούτων και λαχανικών που λιπασματοποιούνται σε ηλεκτρική ενέργεια·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη, παρά την κρίση και τις αναποτελεσματικές πολιτικές οι καταστρεπτικές συνέπειες των οποίων πλήττουν τους ευρωπαίους αγρότες, εξακολουθούν να αφήνονται να σαπίζουν τόνοι φρούτων και λαχανικών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ άλλων εξαιτίας των συνεχιζόμενων κυρώσεων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας πολλά αγροτικά προϊόντα καταλήγουν στις χωματερές επειδή μένουν απούλητα·

1.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να δοθεί περισσότερη προσοχή στο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να χαρακτηρισθεί ως ζήτημα προτεραιότητας·

2.  προτείνει στην Επιτροπή να εκπονήσει μια νομοθετική παρέμβαση που θα ορίζει προγράμματα και τρόπους χρηματοδότησης για αυτές τις νέες πηγές ενέργειας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου