Διαδικασία : 2015/3031(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0463/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0463/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/04/2016 - 11.13
CRE 13/04/2016 - 11.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 456kWORD 61k
11.4.2016
PE579.887v01-00
 
B8-0463/2016

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία (2015/3031(RSP))


Stanisław Żółtek εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία (2015/3031(RSP))  
B8-0463/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την ικανότητα ή το δικαίωμα να αναμειγνύεται στις εσωτερικές πολιτικές των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να απειλεί ότι θα επιβάλει κυρώσεις ή να επιβάλλει πράγματι κυρώσεις όταν επιλογές που έχουν γίνει με δημοκρατικό τρόπο δεν ακολουθούν την επιθυμητή από την ΕΕ κατεύθυνση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ήδη αντιδράσει ανάρμοστα, επικρίνοντας τις εκλογικές επιλογές ευρωπαίων πολιτών ύστερα από εκλογές και δημοψηφίσματα σε άλλα κράτη μέλη και ετοιμάζεται τώρα να απομονώσει τη νέα πολωνική κυβέρνηση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτωρ Όρμπαν δήλωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιβάλει οιεσδήποτε κυρώσεις στην Πολωνία, γιατί κάτι τέτοιο θα απαιτούσε πλήρη ομοφωνία και η Ουγγαρία δεν θα στηρίξει ποτέ οιαδήποτε κύρωση κατά της Πολωνίας»·

1.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δεν αποτελεί πολιτικό όργανο, αλλά ότι είναι το εκτελεστικό όργανο της Ένωσης και πρέπει να συμμορφώνεται με το άρθρο 17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 234, 244-250, 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

2.  διατρανώνει επισήμως την προσήλωσή του στις θεμελιώδεις αρχές της ταυτότητας και της εθνικής κυριαρχίας, αρχές οι οποίες αποτελούν ένα αδιαίρετο σύνολο με την αρχή της ελευθερίας·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου